Schoolraad

De medezeggenschapsraad (mr) is een wettelijk geautoriseerd orgaan. Binnen de mr is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt er besproken en getoetst. De mr kan zelf onderwerpen inbrengen of voorstellen doen aangaande alle zaken op de school (initiatiefrecht). Afhankelijk van het onderwerp, heeft de ouder- en/of personeelsgeleding van de mr advies- of instemmingsbevoegdheid.  

Op onze school maakt de mr onderdeel uit van de schoolraad. Zij blijft daarbij haar wettelijke status van toetsend orgaan behouden. De schoolraad bestaat uit de mr-leden, aangevuld met enkele onafhankelijke leden (ouders).

De schoolraad vormt een klankbord voor directie en team en is nauw betrokken bij het schoolbeleid. De directie heeft binnen de schoolraad een adviserende rol en beschouwt de raad als een constructieve gesprekspartner bij processen die ten grondslag liggen aan het beleid van de school. De schoolraad heeft een dagelijks bestuur. Zes á zeven keer per jaar wordt er met de gezamenlijke raad vergaderd in het bijzijn van de directie. Vaak worden actuele- en beleidszaken in een voorbereidend stadium aan de orde gesteld. De vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedere ouder toegankelijk. Notulen en jaarverslag van de schoolraad vindt u hieronder. Vergaderdata staan op de jaarkalender vermeld en worden tevens aangekondigd in de nieuwsbrief.

 
Leden Schoolraad
Voorzitter MR:   Geert van den Hout
Secretaris MR: Marianne Verouden, leerkracht groep 1-2
MR-lid: Rian Huijbers, leerkracht taalklas
MR-lid: Francis Müller
SR-lid: Mireille de Waal-de Rooij
SR-lid: Robin de Wit 


Even voorstellen: Geert van den Hout                                                                                
Ik ben Geert van den Hout, vader van Bram, Daan en Nynke. Bram en Daan zijn oud-leerlingen en Nynke is leerling op onze school. Als ouder ben ik de afgelopen tijd in aanraking gekomen met de schoolraad. Hieruit is mijn interesse ontstaan om deel uit te maken van oudergeleding van de MR.

Ik hoop met mijn rol binnen de MR mee te kunnen bouwen aan een mooie toekomst van onze school. Mocht je ooit vragen of ideeën hebben dan hoor ik die heel graag.

Met vriendelijke groeten,                                                                                                
Geert van den Hout            
Email: geertvandenhout@outlook.com