Informatie

Als Vreedzame School beschouwen we de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
De Vreedzame School doelt op een verantwoordelijke en positieve school- en klassencultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over zichzelf, elkaar en hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen, vanuit een respectvolle houding voor verschillen die er bestaan. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap en ethische vorming. We benutten de eigen kracht van de kinderen!

Hoe lossen we een conflict op?

Tijdens de lessen van de Vreedzame School oefenen de kinderen het omgaan met conflicten. Het verschil tussen ruzie en een conflict wordt besproken. We kijken naar manieren van reageren op een conflict, wat in de onderbouw wordt gevisualiseerd met drie gekleurde petjes. Ook worden win-winoplossingen bedacht en oefenen alle kinderen met het zelfstandig oplossen van een conflict. Hiervoor gebruiken we een stappenplan.

Mediatoren
Jaarlijks worden enkele leerlingen opgeleid tot mediator. Zij worden ingezet voor bemiddeling bij een conflict tussen kinderen. In de praktijk zien we dat zij ontzettend goed zijn in conflictbemiddeling. De mediatoren leren om goed te luisteren, verschillende perspectieven te schetsen, aandacht te hebben voor de verschillende emoties en ze leren te ondersteunen bij het vinden van een win-win oplossing door conflicterende partijen.
De mediatoren nemen hun verantwoordelijkheid ook in de organisatie van de mediatie. Ze denken mee na over hoe zij zichtbaar willen zijn in de school en maken een eigen mediatorenrooster. Tussentijds wordt er met de leerkracht geëvalueerd en worden verbeterpunten uitgewerkt. De mediatoren zijn al niet meer weg te denken uit de school. Een succes waar we erg trots op zijn!