Groep 3/4

26-01-2023
Huiswerk / Homework
Vorige week zijn we gestart met huiswerk. Het huiswerk is bedoeld om de leerstof verder in te oefenen en te automatiseren. In de Parro app vindt u hier meer informatie over. Het mapje moet iedere dinsdag mee terug naar school. Op die dag krijgen de kinderen ook weer nieuw huiswerk mee. Fijn dat bijna alle kinderen het mapje bij zich hadden.

Last week we started homework. The homework is intended to further practice and automate the subject matter. You will find more information about this in the Parro app. The folder must be returned to school every Tuesday. The children also receive new homework on that day. Nice that almost all children had the folder with them.

Meisje met de parel / Girl with a pearl earring
Naar aanleiding van het boek 'Maurits Muis en het Meisje met de parel' zijn de kinderen aan de slag geweest met het natekenen van dit beroemde schilderij. Wat een kunstenaars in groep 3-4.Er zijn werkelijk prachtige tekeningen gemaakt!

Following the book 'Maurits Mouse and the Girl with a Pearl Earring', the children have been busy drawing this famous painting. What artists in group 3-4. Really beautiful drawings have been made!

Blink Thema ‘Sterke verhalen’ / Blink Theme 'Tall stories'
Inmiddels is de groep al een aantal weken aan de slag met het thema ‘Sterke verhalen’. In dit thema ontdekken de kinderen dat je geschiedenis overal om je heen kunt zien, horen en voelen. Samen met Martijn speuren ze naar al die geschiedenis.
In de drie lessen:

 • duiken de kinderen in de tijd van de mummies;
 • beleven ze de tijd van ridders en jonkvrouwen van heel dichtbij;
 • ontdekken ze door beroemde schilderijen uit de Gouden Eeuw hoe het leven er toen uitzag.

Met de groep gaan we een eigen geschiedenis-tentoonstelling met oude voorwerpen van thuis maken. Er zijn al verschillende kinderen die een voorwerp hebben mee gebracht voor het museum. Bijvoorbeeld keukengerei, een cassettebandje, een oud tennisracket, een oude foto of een gebruiksvoorwerp van vroeger. Het zou fijn zijn als alle kinderen iets mee zouden nemen voor de tentoonstelling.

The group has now been working on the theme Strong stories for several weeks. In this theme, the children discover that you can see, hear and feel history all around you. Together with Martijn they search for all that history.
In the three lessons:

 • the children dive into the time of the mummies;
 • they experience the time of knights and damsels up close;
 • through famous paintings from the Golden Age, they discover what life was like back then.

With the group we will make our own history exhibition with old objects from home. Several children have already brought an object for the museum. For example kitchen utensils, a cassette tape, an old tennis racket, an old photo or a utensil from the past. It would be nice if all children would bring something for the exhibition.
01-12-2022
De Vreedzame school /
The Peaceful School
In dit blok van de vreedzame school leren we hoe we goed conflicten op kunnen lossen zonder de juf. We gaan leren hoe we een goede win-win situatie kunnen vinden. Hoe je de situatie kan oplossen tussen kinderen die verschillende meningen hebben of allebei hetzelfde willen. Bij De Vreedzame      School heb je ‘petten’, je hebt de blauwe pet. De blauwe pet is erg toegevend en geef je de andere zijn zin. Je hebt de gele pet, de gele pet is de pet die de win-win situatie gaat proberen te vinden. En de laatste pet is de rode pet, dat is de pet die een beetje de conflicten opzoekt (die pet moet je dus zo min mogelijk op hebben). Vandaag hebben we in de groep verschillende situaties nagespeeld en hoe je reageert als je een bepaalde pet op hebt. We hebben ook vooral met elkaar besproken wat er gebeurt als je reageert op een bepaalde manier en wat dat met de ander doet.

In this block of the peaceful school we learn how to resolve conflicts without the teacher. We are going to learn how to find a good win-win situation. How to resolve the situation between children who have different opinions or who both want the same thing. At De Vreedzame School you have 'caps', you have the blue cap. The blue cap is very lenient and you let the other have his way. You have the yellow cap, the yellow cap is the cap that will try to find the win-win situation. And the last cap is the red cap, which is the cap that seeks out conflicts a bit (so you should wear that cap as little as possible). Today in the group we acted out different situations and how you react when you wear a certain hat. We also mainly discussed what happens when you react in a certain way and what that does to the other person.
17-11-2022
Afsluiting judo project /
Closing judo project
Over 3 weken, op woensdag 7 december, is het alweer tijd voor de grote afsluiting van het Judo project. Onze groep is om 9.00 uur aan de beurt. In de parro app vindt u hier meer informatie over. We gaan er die ochtend een hele sportieve ochtend van maken, de gymles gaat die dag ook door.

In 3 weeks, on Wednesday 7 December, it will be time for the big closing of the Judo project. Our group is due at 9:00 am. You will find more information about this in the parro app. We are going to make it a very sporty morning that morning, the gym class will also continue that day.

Blink Thema 2 Op ontdekkingsreis! / Blink Theme 2 On a journey of discovery!
We zijn begonnen bij wereldoriëntatie met het thema Op ontdekkingsreis! In dit thema gaan de kinderen samen met hoofdpersoon Martijn de wereld verkennen en krijgen zo een eerste indruk van de diversiteit van onze wereld.
In de drie lessen:

 • bedenken de kinderen wat je allemaal mee moet nemen naar de woestijn;
 • verdwalen ze in de jungle;
 • leren ze hoe mensen leven op de Noordpool.

In het eigen onderzoek:

 • onderzoeken ze welke avonturen je in de eigen buurt kunt beleven en maken ze daar een reisgidsje van. Het zou leuk zijn als jullie als ouders meedenken met de dingen die in het reisgidsje kunnen komen. Het wordt een boek over avonturen waarvoor je juist niet ver hoeft te reizen, maar die je in je eigen buurt kunt beleven. Mochten jullie thuis interessante voorwerpen (of verhalen of foto’s) hebben die iets te maken hebben met de woestijn, de jungle of de Noordpool, laat het dan weten! We kunnen het misschien in de les gebruiken of op de thematafel leggen.

We started with world orientation with the theme On a journey of discovery! In this theme, the children explore the world together with main character Martijn and thus get a first impression of the diversity of our world.
In the three lessons:

 • the children think about what you should take with you to the desert;
 • they get lost in the jungle;
 • they learn how people live at the North Pole.

In our own research:

 • they investigate which adventures you can experience in their own neighborhood and turn them into a travel guide. It would be nice if you as parents think along with the things that can be included in the travel guide. It will be a book about adventures for which you don't have to travel far, but which you can experience in your own neighbourhood. If you have any interesting objects (or stories or photos) at home that have something to do with the desert, the jungle or the North Pole, let us know! We might use it in class or put it on the theme table.
03-11-2022
Judolessen /
Judo lessons
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen tijdens de gymles, judoles gehad. Deze lessen werden verzorgd vanuit De Brede School. Begin december volgt er nog een grote afsluiting met ook andere groepen van andere scholen die hieraan hebben deelgenomen.

Before the autumn break, the children had judo lessons  during gym class. These lessons were provided by De Brede School. At the beginning of December there will be a large closure with other groups from other schools that have participated in this.

Afsluiting Kinderboekenweek / Closing Children's Book Week
Voor de vakantie hebben we ook de afsluiting van de kinderboekenweek gehad. Het leesalarm ging op de meest gekke momenten. Wat een leesplezier!

Before the holidays we also had the end of the children's book week. The reading alarm went off at the weirdest moments. What a pleasure to read!
13-10-2022
Gi-ga-groen / Gi-ga-green

In het kader van de kinderboekenweek hebben we veel gesproken en gelezen over boeken. De methode BLINK had hier ook een speciaal thema aan gewijd. Aan de hand van het boek Verhalen van de fladdertak  hebben de kinderen gekeken naar de verschillende illustraties in het boek. Ook hebben de kinderen kennis gemaakt met de illustrator Raku Inoue. Hij gebruikt in zijn werk van alles uit de natuur en maakt hier illustraties van.

As part of the children's book week, we talked and read a lot about books. The BLINK method also devoted a special theme to this.On the basis of the book Stories of the flutter branch, the children looked at the various illustrations in the book. The children also got to know the illustrator Raku Inoue. He uses everything from nature in his work and makes illustrations of it.

De kinderen zijn zelf ook aan de slag gegaan met natuurlijke materialen. De kinderen mogen deze hele week nog een lievelingsboek meenemen. As vrijdag gaan we extra veel lezen als de ‘leestoeter’ gaat. Info hierover volgt in de Parro app.

The children have also started working with natural materials. The children can take a favorite book with them this whole week. This Friday we will read extra a lot when the 'reading horn' goes. Information about this will follow in the Parro app.
29-09-2022
Kern 2 Veilig Leren Lezen groep 3 /
Core 2 Safe Learning to Read
Komende week beginnen we aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.

Next week we will start core 2 of Learning to read safely. By now your child has learned the letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v and thus learned to read and spell words. With each new letter the children learn, their world becomes a little bigger: they can read more books and make more words. Meanwhile, they also expand their vocabulary and knowledge of the world.

Thema kern 2: Dag en nacht / Theme core 2: Day and night
In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts.

In this core Grandpa tells the story of Michiel and his mother. Michiel's mother waits impatiently for the night, which just won't come. The theme of this core is: 'Day and night'. All kinds of things that have to do with the day, night and time are discussed. The vocabulary is expanded with concepts such as the date, the day before yesterday, the calendar, meanwhile, the weekend, and so on.

Letters en woorden lezen in kern 2 / Reading letters and words in core 2
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van de b).
Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen het lezen van:

 • eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
 • eenvoudige verkleinwoorden, zoals visje, boompje en tuintje.

Nog meer samen met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk dan eens op www.zwijsen.nl/thuisoefenen. Daar vindt u spelletjes die 100 % aansluiten bij Veilig leren lezen. 

In core 2, the children learn the following five letters: n, t, ee, b, oo. Some children confuse the b with the d (the d is learned in core 3). As a reminder, the children are therefore already learning that the b looks like a leg kicking a ball. First comes the leg, then the ball. They can make the gesture of a stretched left hand (the leg/stick of the b) and hold their right hand against it as a circle (the ball/the circle of the b).

Children who work with sun materials practice reading:

 • simple compound words, such as handkerchief;
 • words of one syllable that start with two consonants, such as Kroon;
 • words of one syllable ending in two consonants, such as boot;
 • simple diminutives, such as fish, tree and garden.

 Inloggen thuis account / Login home account
Op school oefenen de leerlingen met lezen, rekenen en woordenschat op de computer op hun eigen niveau. Onze school heeft een abonnement op de software. Bij een aantal programma’s is het mogelijk om thuis te oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school via het programma basispoort. Het gaat hier bijvoorbeeld om de programma’s Staal, Getal en ruimte en Veilig Leren Lezen. Om toegang tot deze software te krijgen hebben alle kinderen hiervoor een inlog mee gekregen met daarbij de site vermeld.

At school, students practice reading, math and vocabulary on the computer at their own level. Our school has a subscription to the software. With a number of programs it is possible to practice at home in the same way and with the same material as at school via the basic port program. This concerns, for example, the programs Steel, Number and Space and Safe Learning to Read. To gain access to this software, all children have received a login with the site mentioned.