Groep 3/4

03-06-2021
Wereldoriëntatie, Bouwen maar!
Bouwen maar! In de groep zijn we met het thema ‘Bouwen’ gestart. In dit thema leren de kinderen hoe een huis wordt gebouwd. Ze leren onder andere wat een architect allemaal doet. Ook gaan ze hun eigen droomhuis ontwerpen. Het eerste ontwerp hebben de architecten al gepresenteerd aan elkaar.
Dit thema hoort bij methode Blink. Deze methode zijn de groepen 3 tot en met 8 aan het uitproberen. De school is zich namelijk aan het oriënteren op een nieuwe wereldoriëntatie methode.

Build it! In the group we started with the theme 'Building'. In this theme the children learn how a house is built. They learn, among other things, what an architect does. They will also design their own dream home. The architects have already presented the first design to each other.
This theme belongs to method Blink. Groups 3 to 8 are trying out this method. The school is orienting itself on a new world orientation method.22-04-2021
Buitenles
/Lesson outside
Deze week hebben de kinderen  buiten gerekend. De kinderen hebben geoefend met de buur- getallen. Groep 4 met het maken van sprongen vanaf een willekeurig getal. Bijvoorbeeld: De buren van 48 zijn 47 en 49. Bij 48 horen de sprongen 38 en 58.

This week the children calculated outside. The children practiced with the neighboring numbers. Group 4 making jumps from any number. For example: The neighbors of 48 are 47 and 49. For 48 the jumps belong 38 and 58.

Samenleesboeken
De groep is verblijd met een heel pakket samenlees-boeken. In deze boeken kunnen de kinderen samen genieten van een boek. Ook kinderen met verschillende leesniveaus kunnen op deze manier toch samen lezen.
Ook is er aandacht voor het stemgebruik. Sommige woorden zijn namelijk groter of vet gedrukt zodat de kinderen weten dat ze daar meer nadruk op moeten leggen.

The group is delighted with a whole package of reading books. In these books the children can enjoy a book together. Even children with different reading levels can still read together in this way.
Attention is also paid to the use of voice. Some words are larger or bold so that the children know that they should put more emphasis on them.
25-03-2021
Lentekriebels
Vorige week was de week van de lentekriebels. In de groep is er gesproken over bloot zijn. Bloot zijn in verschillende situaties kan voor iedereen anders zijn en de regels en gewoontes verschillen per situatie. Iedereen vindt andere dingen fijn en minder fijn. Sommige kinderen vinden het niet erg als andere mensen hen bloot zien, maar andere kinderen hebben dat liever niet. De lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes zijn besproken. Vandaag hebben we gehad over de geboorte. Een aantal kinderen wisten waar ze geboren waren en hoe bijv. thuis, in het ziekenhuis, onder water, met een keizersnede... De kinderen waren erg betrokken bij deze lessen.
Naast de lentekriebels is er vorige week volop gesproken over de verkiezingen. Waar is die grote tent voor die ineens op het mooie veld staat? Wat wordt daar gedaan? Waarvoor is dat? Wat kun je kiezen....

Spring fever.
Last week was the week of the spring fever. The group talked about being naked. Being exposed in different situations can be different for everyone, and the rules and customs differ from situation to situation. Everyone likes other things and likes them less.Some kids don't mind if other people see them naked, but other kids prefer not to. The physical differences between boys and girls have been discussed. Today we talked about the birth. A number of children knew where they were born and how, for example, at home, in the hospital, under water, with a caesarean section ... The children were very involved in these lessons.
In addition to the spring fever, there was plenty of talk about the elections last week. What is that big tent for that is suddenly on the beautiful field? What is being done there? What is that for? What can you choose ....
25-02-2021
Groep 3-4
Wat was het weer fijn om iedereen maandag weer te zien na de vakantie. Voor de vakantie hadden we ook al een hele tijd samen gewerkt en gespeeld.
Groep 4 heeft deze week kennis gemaakt met de digitale tijd. Dat was toch wel weer even wennen.

De kinderen hebben gezien dat de bloembollen die we geplant hebben aan het groeien zijn. We zijn benieuwd welke bloemen allemaal gaan bloeien en hoe mooi ze zijn. Misschien gaan we ook nog bloemen zaaien.

Ja, groep 3 heeft deze week -aai, -oei, -ooi woorden leren lezen.

Groep 4 heeft moeilijke -aai, -oei, -ooi woorden leren schrijven waar ook nog een andere spellingscategorie inzit.

Huiswerk
Op dinsdag moeten de kinderen weer steeds het huiswerkmapje mee naar school nemen. De kinderen die het huiswerkmapje niet bij zich hadden hebben het huiswerk los mee gekregen. Voor groep 3 zit er vanaf deze week ook een rekenblad bij. Deze bladen hebben vooral tot doel om het automatiseren van de sommen te stimuleren.

How nice it was to see everyone again on Monday after the holidays. Before the holidays we had also worked and played together for a long time.
Group 4 was introduced to the digital age this week. That took some getting used to.

The children have seen that the flower bulbs that we have planted are growing. We are curious which flowers will bloom and how beautiful they are. Maybe we will also sow flowers.

Yes, group 3 has learned to read words this week.

Group 4 learned to write difficult words with a different spelling category such as -aai, -oei, -ooi.

Homework
On Tuesday, the children have to take the homework folder to school again. The children who did not have the homework folder with them were given the homework separately. For group 3 there is also a spreadsheet from this week. The main purpose of these sheets is to stimulate the automation of sums.
21-01-2021
Online onderwijs
Wat mooi om te zien hoe de online lessen gaan. Het is heel knap hoe de kinderen hiermee omgaan. Niet alleen de kinderen maar ook de ouders/ verzorgers laten zien hoe goed dit bijna altijd gaat. Top!

Mochten de kinderen iets willen delen met de groep kun je altijd een foto mailen, w.vanginkel@veldvest.nl. Dit kan dan in de Parro app geplaatst worden.

How nice to see how the online lessons are going. It is very clever how the children deal with this. Not only the children but also the parents / carers show how well this almost always goes. Top!

If the children want to share something with the group, you can always email a photo, w.vanginkel@veldvest.nl. This can then be placed in the Parro app.17-12-2020
Kerst in de klas
Ook al was het maar van korte duur, zijn we toch even volop aan de slag geweest met kerst. De kinderen hebben een hele mooie Rudolf het rendier gemaakt. Ook hebben de kinderen zelf een kerstsok genaaid. Het was genieten om de kinderen zo geconcentreerd aan de slag te zien. Wat waren ze trots op de mooie resultaten.

Even if it was only for a short time, we still got to work for Christmas. The children have made a very beautiful Rudolf the reindeer. The children also sewed a Christmas stocking themselves. It was great to see the children working with so much concentration. They were so proud of the great results.03-12-2020
Bloembollenproject
In de groep zijn we gestart met een bloembollenproject. We hebben de bloembollen al goed bekeken. Ook hebben we geleerd waar ze vandaan komen en hoe ze groeien. In de schooltuin hebben we verschillende soorten geplant. Nu maar afwachten.... 

In the group we started a flower bulb project. We have already taken a good look at the flower bulbs. We also learned where they come from and how they grow. In the school garden we planted different varieties. Now we have to wait....

Sinterklaas
Samen met Sinterklaas hebben de kinderen bingo gespeeld. Eerst moesten we de bingokaarten zoeken. Sinterklaas genoot ervan en wij ook. We hebben het zelfs nog een keer gespeeld en van Sinterklaas en de pieten hebben we zelfs een prijsje gekregen.

St. Nicholas
The children played bingo with St. Nicholas. First, we had to find the bingo cards. St. Nicholas enjoyed it and so did we. We played it again and even received a prize from St. Nicholas and the pieten.05-11-2020

Huiswerk  
Vorige week hebben alle kinderen een mapje mee naar huis gekregen met opdrachten om thuis te maken of te lezen. Huiswerk is een extra vorm van inoefening van de aangeboden leerstof. Ook heeft u als ouder goed zicht op de leerstof die in de groep op dat moment wordt aangeboden.  

Last week, all children received a folder with assignments to make or read at home. Homework is an extra form of practicing the subject matter offered. As a parent, you also have a good view of the subject matter that is offered in the group at that time.

Rekenbladen 
Dit kan een extra inoefening zijn van aangeboden stof maar kan ook een automatiseringsoefening zijn die tot doel heeft om het rekentempo te verhogen. Groep 3 begint later in het jaar met rekenbladen. 

This can be an additional exercise of the offered material, but can also be an automation exercise that aims to increase the calculation speed.
Group 3 starts later in the year with spreadsheets.

Leesbladen 
Deze bladen hebben tot doel om de aangeboden letters, woorden en verschillende categorieën verder te automatiseren. Goed lezen leer je door veel te oefenen en veel ‘leesmeters’ te maken. Het is dan ook belangrijk om het blad niet 1 keer te lezen, maar wel minimaal 5x per week. De eerste keer zal het misschien heel moeizaam gaan en hakt het kind elk woord in stukjes. De laatste keer leest het kind het blad misschien wel vlot zonder eerst de woordjes in stukjes te hakken. 
Vergeet niet om uw waardering te laten blijken zoals u hierboven ook heeft kunnen lezen. 
Iedere dinsdag moet het mapje weer mee naar school en krijgt uw kind weer nieuwe oefeningen mee naar huis.  

These sheets aim to further automate the offered letters, words and different categories. You learn to read well by practicing a lot and making many "reading meters". It is therefore important not to read the magazine once, but at least 5 times a week. The first time it may be very difficult and the child chops every word into pieces. The last time, the child may read the magazine smoothly without cutting the words into pieces first.
Do not forget to show your appreciation as you have read above.
Every Tuesday the folder has to be taken to school again and your child will be given new exercises to take home.

LET OP, ouders groep 3! 
We spreken de letters van woorden niet uit als alfabetletters maar als de klank van de letters. De kinderen komen anders niet tot lezen. 

Vak= vvv aaa ku en niet VEE AA KA. In de klas lezen de kinderen zoemend, vviiiiss. 

We do not pronounce the letters of words as alphabet letters but as the sound of the letters. Otherwise the children will not be able to read.
Vak = vvv aaa ku and not VEE AA KA.
In class, the children read zoemend, vviiiiss

Veilig leren lezen groep 3
We zijn begonnen bijna aan kern 4 van Veilig leren lezen! 

Thema kern 4: Waar woon jij?
Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... Dit thema geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen, onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, enzovoorts.

Letters en woorden lezen in kern 4
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘schr’, zoals: schram, schroef;
 • tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: mandje, kraampje, stoeltje;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘dt’ of ‘bt’, zoals: vindt, krabt;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘a’, ‘o’ of ‘u’, zoals: sla, vlo, nu;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen met een cluster van drie medeklinkers zoals: worst, markt;
 • eenlettergrepige woorden die beginnen met een cluster van drie medeklinkers, zoals: strik, spleet;
 • tweelettergrepige woorden zoals: zwembroek, schatkaart.

We have almost started on core 4 of Safe Reading!

Thema kern 4: Waar woon jij?
Dirk and Dora, the main characters of the story "Lollig", live in a flat that is accidentally turned upside down. They think that's funny, but the other residents don't ... This theme gives rise to conversations and activities about different types of houses, parts of houses, what is in the different rooms, and so on.

Letters en woorden lezen in kern 4
The new letters in core 4 are: w, o, a, u, j. In the previous core, the children were already given the opportunity to write words such as 'doek' and 'ijs' in addition to read words such as 'spaar' and 'vrij'. It is not a problem if your child still finds it difficult. These words are not yet part of the basic material. Your child can already read "stam + t" such as "vaart" and "rent", but not yet "rijdt" or "wordt".

The children who work with sun materials learn to read the following word types:
monosyllabic words starting with "schr", such as: schram, schroef;
two-syllable diminutives, such as: mandje, kraampje, stoeltje;
monosyllabic words ending in "dt" or "bt", such as: vindt, krabt;
monosyllabic words ending in "ch" or "cht", such as: lach, bocht;
monosyllabic words ending in "a", "o", or "u", such as: sla, vlo, nu;
monosyllabic words ending with a cluster of three consonants such as: worst, markt;
monosyllabic words that start with a cluster of three consonants, such as: strik, spleet;
two syllable words such as: zwembroek, schatkaart.15-10-2020
Gynzy kids
In de groep werken de kinderen met een momenteel met een proefaccount van GYNZY kids. Als school zijn we de mogelijkheden aan het ontdekken van dit programma en aan het kijken of het interessant is om dit programma toe te voegen aan het programma.

De meeste kinderen hebben als inlogcode de voor- en achternaam aan elkaar geschreven en als wachtwoord 3434. Bij een aantal kinderen moet er nog een cijfer achter de achternaam. Dit weten ze zelf.

The children in the group are currently also working with a trial account of GYNZY kids. As a school we are discovering the possibilities of this program and whether it would be interesting to add this program to the curriculum.

Most children have the first and last name written together as a login code and 3434 as a password. Some children have a number after the surname. They know this themselves.01-10-2020
STAAL taal thema ‘onderweg’

Groep 4 is inmiddels begonnen met het tweede thema van taal, ‘onderweg’.
In de themafilm filmt Sanne de route die ze aflegt van huis naar school en geeft commentaar op alles wat ze tegenkomt. Ook de kinderen gaan in dit thema aan de slag met alles wat ze onderweg tegenkomen. Ze leren woorden die over onderweg gaan, ontdekken taal in straatnamen en verkeersborden, luisteren naar straatgeluiden, schrijven een adres, maken een reisbeschrijving en schrijven over hun eigen route van huis naar school.

Veilig leren lezen groep 3, kern 2.
In de nieuwe kern van Veilig Leren Lezen maken de kinderen kennis met de spellen van de speelleesset. De kinderen oefenen in spelvorm met de aangeboden letters en woorden. 


24-09-2020
Even wennen
Zeker voor groep 3 is het nog wel even wennen. Zeker het vrije spel en het buiten spelen van groep 1-2 missen een aantal kinderen nog erg.
We gaan dan ook regelmatig even vrij spelen in de groep of buiten. En wat vragen verschillende kinderen dan? Mag mijn leesboek mee!!!  

Afgelopen donderdag hebben de kinderen geleerd hoe je met de kleuren rood, geel en blauw alle kleuren van de regenboog kunt maken. Dat was voor een heleboel kinderen ware tovenarij! Ze zijn allemaal vol overgave bezig geweest om de kleuren te mengen en ontdekten gaandeweg dat oranje, groen en paars heel eenvoudig te maken zijn. Ze konden hun kleuren een mooi plekje geven in de kleurencirkel van meneer van Itten, die lang geleden al onderzoek had gedaan naar deze kleurcombinaties.

Veilig leren lezen
Deze week zijn we begonnen aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.

Thema kern 2: Dag en nacht
In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts.

Letters en woorden lezen in kern 2
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van de b).
Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen het lezen van:

 • eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
 • eenvoudige verkleinwoorden, zoals visje, boompje en tuintje.17-09-2020
Klassenouder
Een klassenouder is een persoon die wij aanspreken als er iets speciaal met de klas georganiseerd moet worden, bijvoorbeeld het rijden voor een excursie. De klassenouder nodigt, bijvoorbeeld via de mail, andere ouders van de klas uit om mee te helpen.
De klassenouder voor groep 3-4 is dit jaar Britt Snep,  de moeder van Sophie uit groep 3.

Samenwerken en groepsvorming
Wat zijn wij sterk!
Zeker in deze beginperiode van het jaar is de groep ook veel bezig met groepsvorming. Door middel van verschillende spelletjes binnen en buiten ervaren de kinderen dat ze elkaar nodig hebben. Samen zijn ze sterk en kunnen ze ontzettend veel.10-09-2020
Software Veilig Leren Lezen voor thuis

Op school oefenen de leerlingen met lezen en woordenschat op de computer of een tablet op hun eigen niveau. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen thuis kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. U heeft als het goed is afgelopen dinsdag een mail met daarin een inloglink ontvangen. Daarmee kunt u het thuisaccount activeren en inloggen op de thuisversie. U maakt hierbij zelf een wachtwoord aan.

Bij Veilig leren lezen vindt u een handleiding (onder het vraagteken) en meer informatie over leren lezen. Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag.

Herhaling gymkleding op maandag
Op maandag gaat groep 3-4 gymmen. Alle kinderen moeten hiervoor een gymtas (een stevige rugzak is het gemakkelijkste) meenemen. In de tas moeten gymschoenen, een shirt en een korte broek zitten.03-09-2020
Werkboeken groep 3
Groep 3 heeft in inmiddels al 2 werkboeken mee naar huis. Het werkboek start van Veilig Leren Lezen en het werkboek van rekenen. In het laatste werkboek is niet alles gemaakt. In de lessen is vooral gekeken naar wat de kinderen al allemaal wisten en daar zijn de kinderen in de groep mee verder gegaan.27-08-2020
Spanning!

Dat was toch wel even heel spannend voor een aantal kinderen. De eerste dag naar groep 3-4 toe. En dan moet ik natuurlijk alles al meteen kennen en kunnen dachten sommige kinderen. Gelukkig weten ze nu dat dat echt niet hoeft en dat het heel gewoon is dat je niet alles meteen al weet en kunt. En naast verschillende wiebelkonten waren er ook verschillende wiebeltanden in de groep.

Gelukkig vonden de kinderen het ook wel weer heel gezellig en fijn in de groep en is er volop verteld over de vakantie. We zijn dan ook fijn gestart met de groep en hebben al mogen genieten van een heerlijk schoolontbijt.

Veilig leren lezen groep 3
In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert.

In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de klas enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter.

De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal,  en regels en afspraken die gelden in de groep.

Het komende halfjaar krijgt uw kind aan het eind van elke kern een kleurplaat mee naar huis. Alle kleurplaten samen vormen een letterboom. Uw kind krijgt binnenkort het eerste deel van de letterboom mee. Dit is een kleurplaat waarop opa het verhaal over de letter ‘i’ voorleest aan Kim en Sim. Wie goed kijkt, ziet dat de letter ‘i’ een aantal keren verstopt zit in de kleurplaat. Deze kleurplaat is de onderkant van de stam van de letterboom. Aan het eind van kern start krijgen de kinderen deel twee van de letterboom mee naar huis. Hierop staan de letters die de kinderen hebben geleerd.

Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft geleerd. De groei van de boom kunt u zien als de groei van de letterkennis van uw kind.  Na kern 6 zijn alle letters aangeleerd en is de boom helemaal ‘volgroeid’. We hopen dat u thuis een mooi plaatsje voor de boom uitkiest!