Groep 5/6

02-02-2024

Vioolles 

Vanaf vorige week zijn wij gestart met de vioolbende. De kinderen krijgen 8 weken lang op donderdag vioolles. Ze leren hierbij liedjes aan, doormiddel van tokkelen met je vingers of met een strijkstok spelen.  

Bouwen 

In de klas zijn wij bezig met het thema Stadsmakers bij Blink. De kinderen leren over hoe een stad er nu uit ziet en hoe het er vroeger uit zag. Wat is het verschil tussen een stad en een dorp? We hebben bij handvaardigheid ook huisjes gemaakt die samen een stad vormen. Ons nieuwe taal thema Amsterdam past hier ook mooi bij.  

Violin lessons 

Last week we started with the violin gang. The children receive violin lessons on Thursdays for 8 weeks. They learn songs by strumming with your fingers or playing with a bow. 

To build 

In class we are working on the theme City Makers at Blink. The children learn about what a city looks like now and what it looked like in the past. What is the difference between a city and a village? In crafts we also made houses that together form a city. Our new language theme Amsterdam also fits in nicely with this. 12-01-2024

Na een heerlijke vakantie zijn wij weer fijn gestart. We starten ook meteen met het nieuwe thema van Blink: Stadsmakers. De kinderen gaan bekijken wat een stad allemaal nodig heeft en wanneer een plaats zichzelf een stad mag noemen. Om dit thema af te sluiten gaan de kinderen samen een stad ontwerpen en bouwen van papier en bouwmateriaal.

Verder zijn na de kerstvakantie ook de zilveren weken gestart. We doen weer meer samenwerkingsspelletjes in de klas om zo het groepsgevoel sterker te maken. Zo hebben wij iedere dag ‘een mol’ in de klas die een geheime opdracht krijgt. De kinderen moeten dan raden aan het einde van de dag wie de mol is. Een van de opdrachten is bijv. Ik geef andere kinderen een compliment. De kinderen kunnen dan ook mee mollen door dit ook te doen, waardoor ze andere kinderen op het verkeerde been kunnen zetten. Ze moeten dus elkaar goed in de gaten blijven houden.

After a wonderful vacation, we have started well again. We also start right away with the new theme of Blink: City Makers. The children are going to see what a city needs and when a place can call itself a city. To conclude this theme the children will design and build a city together from paper and building materials.

Furthermore, after the Christmas vacations the silver weeks also started. We are again doing more cooperative games in class to make the group feeling stronger. For example, every day we have 'a mole' in class who gets a secret assignment. The children then have to guess at the end of the day who the mole is. One of the assignments is e.g. I compliment other children. The children can then join in the mole by doing the same, which can lead other children astray. So they have to keep a close eye on each other.


01-12-2023

Nieuwe boeken in de klas 

Vorige week hebben de kinderen nieuwe boeken uit mogen zoeken voor in de leeskast. Dit samen in combinatie met de leesapp zorgt al voor veel leesmotivatie in de klas. De kinderen hebben goed naar de boeken gekeken, de achterkant gelezen en de binnenkant bekeken. Door kritisch naar de boeken te kijken hebben wij 16 nieuwe leesboeken in de klas!

Sinterklaas 

In de klas zitten we alweer helemaal in het Sinterklaas thema. Volgende week dinsdag op 5 december vieren wij dit met surprises. De kinderen maken mooie knutselwerken voor elkaar met een klein cadeautje erin. Ook schrijven ze er een mooi gedicht bij van minimaal 8 regels.

Dansen 

Inmiddels hebben we er al 4 danslessen op zitten en hebben we er nog 2 te gaan. Op zaterdag 16 december treden wij op in de Schalm voor alle papa´s en mama´s. 

 

New books in the classroom

Last week the children were able to choose new books for the reading cupboard. This, in combination with the reading app, already provides a lot of reading motivation in the classroom. The children looked closely at the books, read the backs and looked at the inside. By looking critically at the books, we have 16 new reading books in the classroom!

Saint Nicholas

In class we are already completely into the Sinterklaas theme. Next Tuesday, December 5, we will celebrate this with surprises. The children make beautiful crafts for each other with a small gift inside. They also write a beautiful poem of at least 8 lines.
In class we are already completely into the Sinterklaas theme. Next Tuesday, December 5, we will celebrate this with surprises. The children make beautiful crafts for each other with a small gift inside. They also write a beautiful poem of at least 8 lines.

Dancing

We have now completed 4 dance lessons and still have 2 more to go. On Saturday, December 16, we will perform in the Schalm for all moms and dads.


03-11-2023

Deze week hebben de leerlingen allemaal een groeidoel gekozen. Tot aan de kerstvakantie gaan ze werken aan hun eigen doel. Je kunt hierbij denken aan een leerdoel op het gebied van een vak (bijv. de tafeltjes bij rekenen) maar ook aan een leerdoel als goed zitten op je stoel. Door hier aandacht aan te geven gaan ze groeien in hun leerdoel. 

Vanaf donderdag 9 november krijgen de kinderen iedere donderdag (6 weken lang) dansles in de gymzaal op school. Het is dan fijn als de kinderen dan makkelijke kleren aan hebben. Zaterdag 16 november van 10:30u tot 11:30u zal deze dans worden opgevoerd in de Schalm. Meer informatie hierover zal later volgen. 

This week the students all chose a growth target. They will work on their own goals until the Christmas holidays. You can think of a learning objective in terms of a subject (e.g. the tables in arithmetic) but also a learning objective such as sitting properly in your chair. By paying attention to this, they will grow in their learning goals. 

From Thursday, November 9, the children will have dance lessons every Thursday (for 6 weeks) in the school gym. It is nice if the children wear comfortable clothes then. 

This dance will be performed in the Schalm on Saturday, November 16 from 10:30 AM to 11:30 AM. More information about this will follow later. 

06-10-2023

De eerste periode zit er al weer bijna op. We hebben de afgelopen weken verschillende gastlessen gehad. Zo hebben wij 4 weken lang capoeira en theater lessen gehad. Ook is Mad science verschillende keren langs geweest 

Vanuit Blink zijn wij rond het thema Ik hou van Holland gaan werken. We hebben naar de culturen en tradities gekeken van Nederland. De big five van Nederland en de 12 provincies kwamen ook voorbij. Het thema over Nederland en welke gewoontes wij hebben past ook mooi bij het thema van  

de Kinderboekenweek Bij mij thuis. 

 

The first period is almost over. We have had several guest lessons in recent weeks. We had capoeira and theater lessons for 4 weeks. Mad science has also visited several times. 

At Blink we started working on the theme I love Holland. We looked at the cultures and traditions of the Netherlands. The big five of the Netherlands and the 12 provinces also passed by. The theme about the Netherlands and what customs we have also fits nicely with the theme of 

the Children's Book Week At my home. 26-01-2023
Thema winter / Winter theme
In de klas zijn we vanaf de kerstvakantie bezig met het thema winter. De kinderen krijgen hierbij onder ander rekenopdrachten en begrijpend lezen teksten in het thema winter. Hoe leuk en toepasselijk was het dan ook dat het buiten begon te sneeuwen. Ook hebben we snowglobs geknutseld en sneeuwvlokken gevouwen en geknipt.

In class we have been working on the theme of winter since the Christmas holidays. The children receive, among other things, math assignments and reading comprehension texts in the winter theme. How nice and appropriate it was that it started to snow outside. We also crafted snowglobs and folded and cut snowflakes.

Thema Blink ‘Hoe communiceren we met elkaar’ /
Theme Blink 'How do we communicate with each other'
Bij het nieuwe thema van Blink zijn we gestart met: ‘Hoe communiceren we met elkaar’? Deze vraag gaan we beantwoorden door te kijken naar de oermens, de technologie, hoe belangrijk luisteren is en hoe dieren communiceren. Kortom een leuk en vooral interessant thema.

With the new theme of Blink we started with: 'How do we communicate with each other'? We will answer this question by looking at prehistoric man, technology, how important listening is and how animals communicate. In short, a fun and especially interesting theme.

Toetsen, toetsen en toetsen… / Testing, testing and testing...
Deze week hebben we naast de cito’s ook een aantal blok toetsen. Zo hebben we een rekentoets, spellingstoets en topografietoets gehad. Om te zorgen voor een goede ontspanning na alle inspanning spelen wij regelmatig spelletjes. Volgende week is de laatste week van de cito’s en dan zitten alle toetsen er weer op.

This week, in addition to the quotes, we also have a number of block tests. For example, we had a math test, spelling test and topography test. To ensure good relaxation after all the effort, we regularly play games. Next week is the last week of the citos and then all tests are done again.
15-12-2022
Mad Science
Inmiddels hebben we alweer 3 van de 6 lessen van Mad Science gehad. Deze week hebben we les gehad over dingen in beweging zetten. Hieronder twee foto´s van proefjes.

We have already had 3 of the 6 lessons of Mad Science. This week we have been learning about moving things. Below are two photos of samples.

Dansen / To dance
Na 6 weken flink geoefend te hebben is het zaterdag 17 december dan eindelijk zover.   De kinderen mogen optreden in Theater de Schalm. Ze hebben twee dansen geleerd waarvan een één dans met andere scholen te gelijk is. De andere dans is alleen onze klas.

Theater de Schalm                   
After 6 weeks of practicing hard, Saturday 17 December is finally here. The children may perform in Theater the Schalm. They have learned two dances one of which is one dance with other schools at the same time.
The other dance is just our class.

Schaatsen / To skate
Afgelopen maandag zijn de groepen 5-6 en 7-8 samen gaan schaatsen in Veldhovendorp. Wat hebben ze dat allemaal goed gedaan. Iedereen heeft het geprobeerd ook al was het voor sommige kinderen de eerste keer. Eerst kregen ze les en daarna mochten ze nog vrij schaatsen.

Last Monday the groups 5-6 and 7-8 went skating together in Veldhovendorp. How well have they all done. Everyone has tried it even if it was the first time for some children. First they received lessons and then they were allowed to skate freely.
01-12-2022
Thema ‘Sinterklaas’ /
Theme "Saint Nicholas"
In groep 5-6 zijn wij nog steeds bezig met het thema ‘Sinterklaas’. De kinderen mochten hun schoen zetten en ook hebben we Bakpiet gevraagd om het recept voor lekkere pepernoten. We hebben samen een brief geschreven en deze in een schoen gestopt. De volgende ochtend hadden we antwoord van Bakpiet en hebben we zijn recept gekregen. We gaan deze aanstaande donderdag op school bakken. Ook hebben wij in onze weektaak en bij de begrijpend lezen lessen nog veel opdrachten in het thema van Sinterklaas. Volgende week maandag sluiten het thema
Sinterklaas af met surprise op school. De kinderen maken dan allemaal een mooi knutselwerkje voor elkaar met een klein cadeautje en een gedicht.
Vanaf deze week zijn we ook gestart met de boekbesprekingen. De kinderen komen allemaal één voor één aan de beurt op iets over een boek te vertellen en een stukje voor te lezen.

In group 5-6 we are still working on the theme 'Sinterklaas'. The children were allowed to put their shoe on and we also asked Bakpiet for the recipe for tasty pepernoten. We wrote a letter together and put it in a shoe. The next morning we had an answer from Bakpiet and we received his recipe. We will be baking at school this coming Thursday. We also have many assignments in the theme of Sinterklaas in our weekly assignment and in reading comprehension lessons. The theme closes next Monday Sinterklaas off with a surprise at school. The children then all make a nice craft for each other with a small gift and a poem.
From this week we also started with the book reviews. The children all take turns one by one to tell something about a book and to read a piece.
17-11-2022
Het nieuwe taal thema: Geld /
The new language theme: Money
De leerlingen leren de komende weken van alles wat met geld te maken heeft. Je kunt hierbij denken aan contant geld, pinnen en een bankrekening. Ook leren ze over reclame teksten en waarom ze ons proberen over te halen om iets te kopen.

The students will learn about everything that has to do with money in the coming weeks. You can think of cash, debit cards and a bank account. They also learn about advertising texts and why they try to persuade us to buy something.

Thema Blink: Bijzondere bewoner / Theme Blink: Special resident
De hoofdvraag van dit thema: ‘Hoe overleef je op de aarde’? We onderzoeken hierbij hoe mensen, dieren en planten (over)leven. We onderzoeken bijv. de cactus, haren en veren van dieren en mensen in andere klimaatomstandigheden. Om onze nieuwe kennis goed te onthouden maken we een groot woordweb/paraplu op de muur, zodat we de kennis goed onthouden. Iedere week vullen we dit aan.

The main question of this theme: 'How do you survive on the earth'? We investigate how people, animals and plants live and survive. For example, we examine the cactus, hair and feathers of animals and humans in different climate conditions. To remember our new knowledge well, we make a large word web/umbrella on the wall, so that we remember the knowledge well. We add to this every week.

Sinterklaas / Saint Nicholas
In de klas zijn we ook veel bezig met het thema Sinterklaas. Je ziet dit terug komen in bijv. de begrijpend lezen les en de spellingsles. De kinderen leren de woordsoorten met zinnen over Sinterklaas. Ze moeten uit gedichten de juiste informatie halen om de pieten goed te kleuren. Ook Schrijven we Sint en piet in een tekening en dobbelen we een verhaal bij de weektaak. Kortom veel leuke dingen in het thema Sinterklaas.

In class we also spend a lot of time on the theme Sinterklaas. You see this reflected in, for example, the reading comprehension lesson and the spelling lesson. The children learn the parts of speech with sentences about Sinterklaas. They have to get the right information from poems to color the Pieten properly. We also write Sint and Piet in a drawing and we dice a story with the weekly task. In short, lots of fun things in the Sinterklaas theme.
03-11-2022
Thema ’Herfst’ / Theme Áutumn’

In de klas zijn we bezig met het thema herfst. Zo hebben wij bij de handvaardigheidslessen papieren pompoenen geknipt, echte pompoenen geschilderd en gaan we deze week starten met echte bladeren in ons tekening. Ook staat op onze weektaak een herfstganzenbord met rekensommen tot 100 of tot 1000. Dit vinden de kinderen heel leuk om samen te spelen.                                                                                                   
In class we are working on the theme of autumn. For example, in the craft lessons we cut paper pumpkins, painted real pumpkins and we will start this week with real leaves in our drawing. Our weekly task also includes an autumn goose board with calculations up to 100 or 1000. The children really enjoy playing this together.

Ukelelebende
Op de donderdagen starten we vanaf deze week met de ukelelebende. De kinderen krijgen dan 7 weken lang muziekles met echte instrumenten.

From this week on, we start with the ukulele band on Thursdays. The children then receive music lessons with real instruments for 7 weeks.

Dansles
Vanaf volgende week starten wij ook op de dinsdagen met dansles. Tijdens deze 6 danslessen leren de kinderen een dans die uiteindelijk opgevoerd gaat worden. Zaterdag 17 december mogen zij dit optreden in de Schalm.

Starting next week we will also start dancing lessons on Tuesdays. During these 6 dance lessons, the children learn a dance that will eventually be performed. On Saturday 17 December they can perform this performance in the Schalm.
13-10-2022
Capoeira
In groep 5-6 zijn wij met verschillende dingen bezig. Zo hebben wij nog steeds iedere woensdag na de gymles capoeira. Deze lessen staan in het teken van zelfverdediging, bewegen en samenwerken. De kinderen krijgen oefeningen en bewegingen aangeleerd op een ritme.    

CapoeiraIn groups 5-6 we are busy with different things. We still have capoeira every Wednesday after gym class. These lessons focus on self-defense, movement and cooperation. The children are taught exercises and movements to a rhythm.

Gi-Ga-Groen / Gia-ga-green
Ook zijn we vol op bezig met de Kinderboekenweek. We praten over boeken en lezen ook extra veel in de klas. Een aantal lessen worden ook aangepast naar het thema Gi-Ga-Groen. Bij de Engelse les hebben we Engelse dieren raadsels gehad en bij spelling buiten een dieren ren dictee. Aankomende vrijdag sluiten we deze leuke ander halve week af met een circuit samen met groep 7-8.

We are also busy with the Children's Book Week. We talk about books and also read a lot in class. A number of lessons are also adapted to the theme Gi-Ga-Green. In the English lesson we had English animal riddles and with spelling outside an animal dictation. This Friday we will close this fun week and a half with a circuit together with group 7-8.

Schooldag van de duurzaamheid /
Sustainability school day
We hebben afgelopen maandag de dag van de duurzaamheid gehad. De kinderen zijn heel de dag bezig geweest met verschillende onderdelen van duurzaamheid. We zijn onder andere naar de schalm geweest en hebben daar naar een mobiele planetarium gekeken. Ook mochten de kinderen achter het stuur zitten bij een vuilniswagen en hebben we samen gekeken waar de dodenhoeken zitten.

Last Monday we had Sustainability Day. The children have been working on various aspects of sustainability throughout the day. Among other things, we went to the Schalm and looked at a mobile planetarium there. The children were also allowed to sit behind the wheel of a garbage truck and we looked together where the corners of the dead are.

Thema ‘Draaien’ / Theme "Rotate"
Bij taal zijn wij gestart met het thema ‘Draaien’. We leren nieuwe woorden en uitdrukkingen die te maken hebben met draaien. Ook hebben we een step, een fiets en verschillende tollen in de klas gehad. Wat draait er veel!

In language we started with the theme 'Rotate'. We learn new words and expressions related to spinning. We also had a scooter, a bicycle and various spinning tops in the classroom. How much is running!
29-09-2022

Hoe fijn is een complimentje! / How nice is a compliment!
Vanuit de Brede school hebben we de komende weken op maandag theater les en op woensdag Capoeira. Het thema bij deze lessen gaat over ‘wij horen bij elkaar’ dit is dan ook de rode draad bij alle lessen. Afgelopen maandag hebben de kinderen aan zichzelf (wat best lastig was) en aan elkaar complimenten mogen geven. Dit thema sluit ook mooi aan bij De Vreedzame School.

From the Community school we will have theater lessons on Mondays and Capoeira on Wednesdays in the coming weeks. The theme of these lessons is about 'we belong together', which is the common thread in all lessons. Last Monday the children were allowed to compliment themselves (which was quite difficult) and each other. This theme also fits in nicely with The Peaceful School

Rekenen /To calculate
De komende week gaan we bij rekenen aan de slag met klokken en met geld. Het huiswerk sluit hier ook weer mooi bij aan. Het is fijn om te zien dat bijna alle kinderen hun huiswerk op tijd inleveren en ook maandagmiddag mee na kunnen kijken. Volgende week dinsdag sluiten we blok één van rekenen af met de laatste toets. Vanaf volgende week woensdag starten we dan ook met de nieuwe leerstof.

In the coming week we will work with clocks and money in math. Homework also fits in nicely with this. It is nice to see that almost all children hand in their homework on time and can also check on Monday afternoon. Next Tuesday we will close block one of calculations with the last test. From next Wednesday we will therefore start with the new teaching material.15-09-2022
De eerste schoolweek

De eerste schoolweek zit er al weer op. We zijn deze week veel bezig geweest met elkaar te leren kennen, de juf en de klas. We doen dit aan de hand van spelletjes en lekker kletsen. De komende weken gaan we hier nog mee verder. De vreedzame school sluit hier ook mooi bij aan met het thema: We horen bij elkaar.

Hieronder staan nog even een paar handige dingen over groep 5/6:

  • We gymmen iedere woensdag (de gymspullen moeten dan mee).
  • Op maandag krijg de kinderen nieuw huiswerk mee. Ze lever deze dan ook de volgende maandag weer in, zodat we deze na kunnen kijken. Het huiswerk zit in hun huiswerkmap.
  • Op school zijn we veel bezig met lezen in de klas. Het is dan fijn als ze thuis ook boeken en/of strips lezen.
The first week of school is over
This week we have been busy getting to know each other, the teacher and the class. We do this on the basis of games and nice chat. We will continue with this in the coming weeks. The peaceful school also fits in nicely with the theme: We belong together.

Below are a few useful things about group 5/6:

- We go to the gym every Wednesday (the gym equipment has to be brought along).

- On Monday the children receive new homework. She returns it the following Monday, so that we   can check it. The homework is in their homework folder.

-We spend a lot of time reading in class at school. It is then nice if they also read books and/or comics at home.