Groep 5/6

21-01-2021
Online onderwijs
De online momenten met de hele klas gaan erg goed. Er wordt instructie gegeven, er worden goede vragen gesteld, maar er is zeker ook tijd voor gezelligheid. Zo hebben we al een pas geboren zusje, een nieuwe puppy en een nieuwe kamer van elkaar gezien. Ook kletsen we geregeld over bijvoorbeeld het weekend. Want naast het online thuiswerken is het ook erg belangrijk om contact te hebben met klasgenootjes en de juf. 

Kinderen stellen vragen aan de juf en aan elkaar via de chat en videobellen. Ook werken we regelmatig samen in tweetallen. De juf kan dan ook meekijken en kan zien dat er echt serieus gewerkt wordt. Daar zijn we heel trots op! Deze week is het ook al gelukt om documenten met elkaar te delen, zodat er tips en tops gegeven kunnen worden. Het is echt wel knap hoeveel (digitale) vaardigheden we de afgelopen weken al geleerd hebben!

The online moments with the whole class are going very well. Instruction is given, good questions are asked, but there is certainly time for socializing. We have already seen a newborn sister, a new puppy and a new room from each other. We also regularly chat about the weekend, for example. Because, in addition to working from home online, it is also very important to have contact with classmates and the teacher.

Children ask questions of the teacher and each other via chat and video calling. We also regularly work together in pairs. The teacher can also watch and see that they are really working seriously. We are very proud of that! This week we also managed to share documents with each other, so that tips and tops can be given. It is really amazing how many (digital) skills we have already learned in recent weeks!

Bingo!
Eén van de opdrachten van deze week is de beweegbingo. Onder de leerlingen die een volle bingokaart én foto’s en filmpjes van de activiteiten sturen, wordt een prijsje verloot. Er zijn al een heleboel kinderen actief bezig geweest. Erg leuk om te zien!

One of this week's assignments is exercise bingo. A prize will be raffled among the students who send a full bingo card and photos and videos of the activities. A lot of children have already been active. Very nice to see!17-12-2020
Wat een afsluiting van 2020 op school…
Op de plotselinge laatste schooldag van dit kalenderjaar is er in groep 5-6 nog hard gewerkt, maar was er zeker ook tijd voor leuke dingen. De kerstwensen, kerstkaarten en rendieren zijn afgemaakt. De kerstwensen die voor elkaar geschreven waren, hebben we laten horen. Wat een mooie en lieve dingen zijn er voor elkaar geschreven! De kinderen die er op school helaas niet bij konden zijn, hebben ervoor gezorgd dat hun gemaakte wens toch op school was en ze hebben inmiddels de wens voor henzelf ontvangen. Juf Minou heeft ’s middags een erg leuke muziekles gegeven waarbij de leerlingen met instrumenten hebben meegespeeld op ‘De Notenkraker’ en er was tijd voor het spelen van spelletjes. Natuurlijk moesten ook de thuiswerkspullen verzameld worden en heeft de juffrouw alvast een uitleg gegeven over het thuiswerken met Microsoft Teams. De leerlingen van groep 5-6 gaat dit vast en zeker lukken! Met zware tassen vol spullen vertrok iedereen naar huis. Eerst nog een paar dagen thuiswerk, daarna genieten van een welverdiende vakantie en na de vakantie zien we elkaar tijdens de onlinelessen. Groep 5-6 wenst iedereen een hele fijne vakantie, gezellige feestdagen en blijf vooral gezond! 

On the sudden last day of school of this calendar year, group 5-6 still worked hard, but there was certainly time for fun things. The Christmas wishes, Christmas cards and reindeer were finished. We showed the Christmas wishes that were written for each other. What beautiful and sweet things have been written for each other! The children who unfortunately could not attend at school, ensured that their wish was still at school and they have now received the wish for themselves. Miss Minou gave a very nice music lesson in the afternoon where the students played along with instruments on "The Nutcracker" and there was time for playing games. Naturally, the homework supplies also had to be collected and the teacher has already given an explanation about working from home with Microsoft Teams. The students of group 5-6 will certainly succeed! Everyone left with heavy bags full of things. First work a few days from home, then enjoy a well-deserved vacation and after the vacation we see each other during the online lessons. Group 5-6 wishes everyone a very happy holiday, happy holidays and above all stay healthy!03-12-2020
Veldhoven danst!

Sinds enkele weken wordt er tijdens de gymlessen op donderdagmiddag in de speelzaal druk geoefend met de dans voor Veldhoven danst! De leerlingen van groep 5-6 dansen op het lied ‘Boa me’ van Ed Sheeran. Inmiddels is de dans bijna af en kennen de leerlingen het geleerden al erg goed!
Omdat de afsluitende voorstelling in de Schalm dit jaar niet kan plaats vinden wordt de dans de laatste les gefilmd. U als ouders kunnen dan toch meegenieten van de danstalenten van groep 5-6. De filmopnames zullen gemaakt vanuit Brede School Veldhoven en plaatsvinden op donderdag 10 december a.s. tijdens de gymlessen.
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw zoon/dochter wordt gefilmd, dan kun u dit vóór
10 december doorgeven aan de leerkracht. De opname wordt alleen gedeeld met de ouders van groep 5-6.
Voor de opnames is met de leerlingen afgesproken dat ze volledig zwarte kleding zullen dragen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op donderdag 10 december zwarte kleding meeneemt in zijn/haar gymtas?

For the past couple of weeks there has been a lot of practice for the dance for Veldhoven Dance during the gym classes on Thursday afternoon in the gym hall! The students of group 5-6 dance to the song 'Boa me' by Ed Sheeran. By now the dance is almost finished and the students already know the moves very well!
Because the final performance in de Schalm cannot take place this year, the dance will be filmed in the last practice session. Parents can still enjoy the dance talents of group 5-6. The filming will be made from Brede School Veldhoven and will take place on Thursday, 10th of December during the gymnastics lessons.
If you do not want your son/daughter to be filmed, you can inform the teacher before the 10th of December. The recording will only be shared with the parents of group 5-6.
For the recording the children will wear black clothing. Please make sure that your child brings black clothing in his/her gym bag on Thursday, 10th of December.19-11-2020
Techniek om je heen?
Wat is een stevige vorm? Waarom heeft een fiets tandwielen en versnellingen? Wat staat er in een goede gebruiksaanwijzing?
De afgelopen weken is techniek een veel besproken onderwerp geweest in groep 5-6. Bij taal is gewerkt rondom thema draaien en bij natuur heette het thema ‘Techniek om je heen’. Door veel samen te werken en met elkaar in gesprek te gaan, maar ook zelf aan de slag te gaan met het maken van een gebruiksaanwijzing en spelvormen is er ontzettend veel geleerd.

Technology around you?
What is a solid shape? Why does a bicycle have gears and gears? What is in a good manual?
In recent weeks, technique has been a much discussed topic in groups 5-6. In language, the theme was revolving and in nature the theme was called "Technology around you". By working together a lot and talking to each other, but also by getting started with making instructions for use and games, a lot has been learned.05-11-2020
Veldhoven danst!
Ook dit jaar doet groep 5-6 weer mee aan het project Veldhoven danst! Vanaf a.s. donderdag krijgen de leerlingen elke donderdagmiddag dansles in de speelzaal bij ons op school. De danslessen zullen duren t/m donderdag 10 december. Gedurende deze weken leren de leerlingen stap voor stap een dans aan. Er wordt nog gezocht naar een passende afsluiting voor het project. Het is dit jaar helaas niet mogelijk om de eindshow in theater de Schalm te organiseren. 

Tijdens deze periode is er geen gymles op maandag, maar moeten de leerlingen op donderdag hun gymkleding mee naar school nemen.

Also this year, groups 5-6 are participating in the Veldhoven danst project! From next Thursday, the students will have dance lessons every Thursday afternoon in our playroom at our school. The dance lessons will last until Thursday December 10th. During these weeks, the students learn a dance step by step. A suitable closure for the project is still being sought. Unfortunately, it is not possible to organize the final show in theater de Schalm this year.
During this period there is no gym class on Mondays, but students must bring their gym clothes to school on Thursdays.01-10-2020
Kinderboekweek En toen…
In de bieb staan tijdmachines in de vorm van een boek.
Stap maar in, begin te lezen en je bent voorlopig zoek.

Zoefff, daar ben je in Egypte of in het Oude Griekenland.
En je bent een dik boek verder bij de Romeinen aanbeland.
Kriskras reis je door de eeuwen in een papieren tijdmachien.
Hoe het er precies aan toeging kun je aan de plaatjes zien.

Je loopt in de middeleeuwen mee op kruistocht,
hand in hand met wel duizend andere kinderen op weg naar het Beloofde Land.
Of je bent op Nova Zembla met Willem Barentsz in één huis.
Het is koud en het is winter en je mist je moeder thuis.

Je woont als turfsteker met een veel te groot gezin
in een schamel plaggenhutje. Je voelt je klein en veel te min.
Of je werkt op een plantage en je bent iemands bezit,
alleen omdat jij zwart bent en de plantagehouder wit.
Je leest mee met Anne Frank wat ze in haar dagboek schrijft.
Hoe ze ondanks oorlog en ellende ook gewoon een meisje blijft.

Wie het heden wil begrijpen gaat het beste maar op zoek
in de bieb vol tijdmachines in de vorm van een boek

De kinderboekenweek met als thema ‘En toen…’ is woensdag op school geopend met een toneelstuk waarbij een reis door de geschiedenis te zien was. De boekenhoek in de klas is ingericht met veel verschillende boeken over onderwerpen uit de geschiedenis. 

Bovenstaand gedicht is in de klas voorgelezen en we zijn zelf al bezig geweest met het maken van grottekeningen uit de Prehistorie. De komende 1,5 week zal er extra veel aandacht besteed worden aan leesplezier en leesbeleving.24-09-2020
Samenwerken
Wat een kunst, dat samenwerken!
De leerlingen van groep 5-6 hebben met elkaar een prachtig kunstwerk gemaakt. Echt iedereen heeft hieraan zijn of haar bijdrage geleverd. Het was fantastisch om te zien dat kinderen als vanzelf een rol op zich namen die past bij hun kwaliteiten en interesses. De een houdt van kleuren, de andere heeft een goed inzicht en geniet van puzzelen en er waren kinderen die letterlijk aan de slag gingen met het verbinden van kinderen met elkaar. Dit alles met als resultaat een geweldig kunstwerk dat in de gang hangt te schitteren!17-09-2020
Automatiseren met XtraMath
Het automatiseren t/m 20, de tafeltjes en de deeltafeltjes zijn enorm
belangrijke basisvaardigheden voor de rekenontwikkeling van alle kinderen. In groep 5-6 is het noodzakelijk deze vaardigheden te trainen en te onderhouden. We doen dit onder andere met het programma XtraMath. Hiermee kan ook eenvoudig thuis geoefend worden via https://nl.xtramath.org/#/signin/student_other. Thuis kunnen hiervoor dezelfde inloggegevens gebruikt worden als op school. Mocht uw zoon/dochter de inloggevens niet (meer) weten, dan kunt hiervoor een mail sturen naar de leerkracht.

Klassenouder
Een klassenouder is een persoon die wij aanspreken als er iets speciaal met de klas georganiseerd moet worden, bijvoorbeeld het rijden voor een excursie. De klassenouder nodigt, bijvoorbeeld via de mail, andere ouders van de klas uit om mee te helpen.
De klassenouder voor groep 5-6 is dit jaar Cindy Beuse, de moeder van Daan uit groep 6.10-09-2020
Iedereen hoort erbij!
Hadjime! Het startsignaal wat hoort bij judo. En voor groep 5-6 het startsignaal voor het project ‘Iedereen hoort erbij’. Tijdens de gymlessen krijgen de leerlingen de komende weken zelfverdediging les. Ze leren op een passende manier voor zichzelf opkomen. Er is middels spelletjes geoefend met luisteren en gehoorzamen en dat dit twee verschillende dingen zijn. Ook is er tijdens de lessen veel aandacht voor samenwerken. Alles wat er tijdens deze lessen geleerd wordt, komt ook in de klas regelmatig te sprake. 

Naast de zelfverdedigingslessen worden er door een gastdocent ook theaterlessen aangeboden. Afgelopen dinsdag is gestart met belangrijke kernwaarden voor een fijne groep en eigenschappen die bij de verschillende kinderen passen. 

Groep 5-6 kreeg van de gastdocent het mooie compliment dat ze al echt een groep vormen. Door één van de leerlingen   werd dit bevestigd. Op de vraag bij wie van de groep ‘plezier maken’ het beste past, kwam het antwoord ‘bij de hele klas’! Als dat geen fantastische start van het schooljaar is!?03-09-2020
Huiswerk en boekbesprekingen
Vanaf volgende week dinsdag krijgen de leerlingen van groep 5-6 huiswerk mee naar huis. In hun huiswerkmap, die ze van school krijgen, zit dan ook een brief met toelichting op het huiswerk en tevens uitleg over de boekbesprekingen. Deze gaan we volgende week plannen. Hiervan zal dan ook een planning in de klas komen te hangen.

Tafeltjes leren
1x3=3, 2x3=6, 3x3= 9, 4x3= … Zo klinkt het de afgelopen dagen regelmatig in groep 5-6. De tafels t/m 10 worden voor groep 6 herhaald en groep 5 leert ook nieuwe tafels. Deze week staan de tafel van 3 en 6 centraal. Op de afbeeldingen een tip hoe de tafels ook thuis vlot geleerd kunnen worden. Voor elke stap kun je een dag nemen. Dus 1 op maandag, 2 op dinsdag enz. In één week wordt zo een nieuwe tafel geleerd.27-08-2020
We zijn weer begonnen!
De eerste schoolweek van dit schooljaar in groep 5-6 zit er alweer bijna op! We hebben gezellige eerste dagen gehad waarin we allerlei spelletjes hebben gedaan om elkaar beter te leren kennen en om te oefenen om met elkaar samen te werken. Dat is fijn, omdat sommige kinderen nog nooit eerder bij elkaar in de klas hebben gezeten. Bovendien is plezier maken met elkaar ook erg belangrijk om het samen fijn te hebben in de klas. Er is ook met elkaar besproken hoe we het graag zouden willen in groep 5-6, zodat het voor iedereen een fijn schooljaar kan worden. 

Groep 5 heeft natuurlijk voor het eerst gewerkt op de Chromebooks. Dat was best wel speciaal, het ging eigenlijk direct al erg goed. Sowieso hebben we gemerkt dat er ontzettend harde werkers zitten in groep 5-6. En de kinderen willen dit schooljaar ook veel gaan leren. Dat hebben ze geschreven op de luchtballonnen die ze deze week gemaakt hebben. Wat knap dat kinderen nu al kunnen aangeven waar ze heel goed in zijn en wat ze moeilijk vinden. Dit schooljaar gaan we daar met elkaar mee aan de slag. We hebben in ieder geval een fijne start gemaakt samen!

Deze week is er een start gemaakt met taal thema ‘Noodweer’. Daarbij worden allerlei woorden over het weer geleerd, de vergrotende en overtreffende trap zijn aan bod geweest en we hebben gesproken over storm op het strand. 

Bij rekenen gaat het over het tellen met sprongen van 10 en 100 en er wordt volop gewerkt aan het opfrissen van de sommen t/m 20 en de tafeltjes.
De lessen van spelling staan in het teken van herhaling van de categorieën van afgelopen jaar.

Donderdag zijn we ook gestart met natuur. Dit thema gaat over ‘weer en klimaat’.