Groep 7/8

03-06-2021
Vreedzame school: Omgang met elkaar
Hoe ga je goed met elkaar om? Hoe zorgen we ervoor dat we fijn samen spelen? Deze en ander vragen hebben we besproken in de klas. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we een groepsdoel en persoonlijke doelen opgesteld.
Het groepsdoel wat nu in de klas centraal staat is: Ik kan goed communiceren door duidelijk, maar ook aardig te zijn én goed te luisteren naar elkaar.
De persoonlijke doelen zijn door elk kind zelf ingevuld. Waar ga jij de komende tijd aan werken in de omgang met elkaar. Ek doel begint met Ik kan…….
Ik kan een ander helpen
Ik kan rustig blijven
Ik kan het aangeven als ik iets niet fijn vind
Ik kan de grenzen van anderen respecteren

Deze doelen hangen achter in de klas, zodat we ze terug kunnen lezen en elkaar kunnen helpen. Als kinderen bij elkaar zien dat ze werken aan hun doelen, is het de bedoeling dat ze elkaar complimenteren en eventueel helpen. Na de pauzes bespreken we geregeld hoe er is gespeeld en gecommuniceerd met elkaar.
Ook zijn we de laatste tijd op verschillende manieren aan het samenwerken:
samen een verhaal schrijven,  werken met iemand waar je nog nooit mee hebt samengewerkt…

Ons leesboek past ook bij dit thema: ‘Rapper in Nood,  gaat over een jongen die nieuw komt in een klas en gepest wordt. Dit boek zorgt ook voor bewustwording en is een mooie aanleiding voor een klassengesprek.
Samen werken we zo aan een mooi einde van dit schooljaar.

How do you get along well? How do we ensure that we play well together? We discussed these and other questions in class. As a result of these conversations, we have drawn up a group goal and personal goals.
The group goal that is now central in the classroom is: I can communicate well by being clear, but also by being nice and listening well to each other.
The personal goals are filled in by each child. What are you going to work on in the near future? My goal starts with I can…….
I can help someone else
I can stay calm
I can let you know if I don't like something
I can respect the boundaries of others
These goals are posted in the back of the classroom so we can read them back and help each other. When children see together that they are working towards their goals, it is the intention that they compliment and possibly help each other. After the breaks we regularly discuss how we played and communicated with each other.
We have also been collaborating in several ways lately:
writing a story together, working with someone you have never worked with…

Our reading book also fits this theme: 'Rapper in Nood, is about a boy who comes new to a class and is bullied. This book also raises awareness and is a good starting point for a class discussion.
Together we are working towards a nice end to this school year.

Mission Tech
Wij doen dit jaar mee aan de Mission Tech Challenge en vindt plaats in de Dutch Technology week (31 mei t/m 4 juni). Wij gaan er op vrijdag 4 juni een techniekochtend van maken.
De challenge is het bouwen van een kettingreactie. Deze kettingreactie lanceert, katapulteert, verstuurt of onthult uiteindelijk een innovatief idee, boodschap of product voor een duurzame toekomst.
De kinderen maken op deze manier kennis met de 7 werelden van techniek (zie afbeelding)

This year we are participating in the Mission Tech Challenge and will take place during the Dutch Technology week (May 31 to June 4). We are going to make it a technology morning on Friday 4 June.
The challenge is to build a chain reaction. This chain reaction launches, catapults, sends or eventually reveals an innovative idea, message or product for a sustainable future.
In this way the children are introduced to the 7 worlds of technology (see image)

Geen peanutbaltoernooi, maar wel een leuke dag
Jammer genoeg mag en kan het peanutbaltoernooi dit jaar niet doorgaan. We hebben dan ook besloten om deze dag een leuke invulling te geven. Samen met de kinderen is besproken dat we flink gaan oefenen voor de musical en met de klas peanutbal gaan spelen op het veld. Deze dag, 11 juni, geen rekenen, taal of spelling.

Unfortunately, the peanutball tournament cannot and may not continue this year. We have therefore decided to give this day a nice replacement. It was discussed with the children that we will practice a lot for the musical and that we will play peanutball on the field with the class. This day, June 11, no math, language or spelling.
20-05-2021
Praktisch verkeersexamen

Op Parro heeft u kunnen lezen dat uw kind op woensdag 2 juni het praktisch verkeersexamen gaat afleggen. Deze dag moet uw kind natuurlijk met de fiets naar school komen. Het examen start voor ons om 11.15 uur. Er is dan een kans aanwezig dat we niet tijdig terug zijn op school.
Voordat dit examen plaats vindt, moet  de fiets van uw kind  goed gecontroleerd zijn.
Uw kind heeft, voor de meivakantie, een handleiding mee naar huis gekregen, waarop staat  waar de fiets aan moet voldoen. Veel kinderen hebben dit al laten doen. Mocht dit nog niet het geval zijn, kunt u daar dan tijdig voor zorgen? Als de fiets niet voldoet aan de punten ( zie de handleiding), mag uw kind NIET deelnemen aan het fietsexamen.
Veel kinderen hebben al geoefend voor het examen, door de route te fietsen. Ons advies is om de route meerdere keren te fietsen, met een volwassenen. Op die manier zijn de kinderen optimaal voorbereid.
Om het examen te laten slagen, zijn er (groot) ouders nodig die de controleposten bemannen. Deze taak neemt de  gehele ochtend in beslag. Wij moeten vanuit onze school 3 mensen aanleveren. Inmiddels hebben zich al 2 ouders hiervoor opgegeven, alvast bedankt hiervoor.
We zijn dus nog op zoek naar 1 (groot)ouder. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht.

Practical traffic exam
On Parro you can read that your child will take the practical traffic exam on Wednesday 2 June. On this day, your child must of course come to school by bicycle. The exam starts for us at 11.15 am. There is then a chance that we will not be back at school in time.
Before this exam takes place, your child's bicycle must be properly checked.
Before the May holiday, your child received a manual which states what requirements the bicycle must meet. Many children have already had this done. If this is not yet the case, can you take care of it in time? If the bicycle does not meet the points (see the manual), your child may NOT take the bicycle exam.
Many children have already practiced for the exam by cycling the route. Our advice is to cycle the route several times, with an adult. In this way, the children are optimally prepared.
In order for the exam to take place, (grand) parents are required to man the checkpoints. This task takes up the entire morning. We have to supply 3 people from our school. In the meantime, 2 parents have already signed up for this, thanks in advance for this.
So we are still looking for 1 (grand) parent. You can register for this with the teacher.

Musical
Deze week zijn we echt gestart met het oefenen van de musical. Nu nog in de klas, met het oplezen van de tekst. Vrij snel zullen we ook in de speelzaal gaan oefenen. We willen zo snel mogelijk alle kleding en attributen verzamelen, om de repetities zo goed mogelijk te laten verlopen. Ieder kind heeft vandaag een blad meegekregen met de benodigdheden voor alle rollen. De spullen mogen vanaf deze week meegenomen worden naar school.
Bij de crea lessen gaan we ook knutselen voor de musical en gaan de kinderen een schets maken van het decor. Hieruit wordt 1 schets gekozen, die we gaan gebruiken als decor.

This week we really started practicing the musical. Now in the classroom, with the reading of the text. Soon we will also practice in the games room. We want to collect all clothing and attributes as quickly as possible, to make the rehearsals run as smoothly as possible. Every child today received a sheet with the supplies for all roles. The items can be taken to school from this week.
In the creative lessons we will also do crafts for the musical and the children will make a sketch of the set. From this, 1 sketch is chosen, which we will use as a decor.
22-04-2021
Toetsen
/Tests
De afgelopen week stond in groep 7-8 in het teken van toetsen. Groep 7 is vorige week al gestart met de entreetoets en groep 8 maakte deze week de Eindtoets op dinsdag en woensdag.
Er is hard en geconcentreerd gewerkt aan alle taken.
Over enkele weken ontvangt u als ouder vanuit de cito de uitslag van de gemaakte toets van uw kind.
Tussendoor hebben we natuurlijk tijd genomen voor de nodige ontspanning. Dit hebben we gedaan in de vorm van bewegingsspelletjes, oefenen voor het liedje van de Koningsspelen en even een keer extra naar buiten.

The past week in groups 7-8 was all about tests. Group 7 already started the entrance test last week and group 8 took the final test on Tuesday and Wednesday this week.
We worked hard and concentrated on all tasks.
In a few weeks' time, you as a parent will receive the results of your child's tests from the cito.
In between, we took time, naturally, for some relaxation. We did this in the form of movement games, practicing for the song of the King's Games and go outside for a while.

Tweede wereldoorlog /Second world war
In deze tijd van het jaar besteden we in de bovenbouw altijd extra aandacht aan WO II. De kinderen hebben een Anne Frank krant gekregen en een denkboek over 4 en 5 mei. Bij beiden hebben we enkele lessen gedaan en natuurlijk zijn we het gesprek met elkaar aangegaan over wat ze hier al van weten. Verder kijken we momenteel tijdens de lunchpauze het videodagboek van Anne Frank en gaan we ook de film ‘The boy with the stripped pyjama’kijken.
Tijdens de tekenles staan we ook stil bij dit thema. Er wordt deze week gestart met een tekenen van gevangenen in de oorlog.

At this time of the year, we always pay extra attention to WWII i n the superstructure. The children have received an Anne Frank newspaper and a thought book about 4 and 5 May. We did some lessons with both of them and of course we entered into a conversation about what they already know about this. We are also currently watching Anne Frank's video diary during the lunch break and we are also going to watch the film "The boy with the stripped pajamas".
During the drawing class we also consider this theme. This week starts with a sign of prisoners in the war.

Ruimte /Space
Wist u dat;
* een komeet een soort vuile sneeuwbal is met een doorsnede van 5 tot 50 km?
* de dampkring om de aarde ervoor zorgt dat er zuurstofrijke lucht is op aarde?
* een ruimtevaartuig een snelheid van 28.800 km per uur nodig heeft omdat het anders door de   zwaartekracht naar beneden, naar de aarde, wordt getrokken?
Deze en andere vragen worden ontdekt tijdens ons huidige thema van taal; de Ruimte

Did you know that:
* a comet is a kind of dirty snowball with a diameter of 5 to 50 km?
* the atmosphere around the earth ensures that there is oxygen-rich air on earth?
* a spacecraft needs a speed of 28.800 km per hour because otherwise it will be pulled downwards by gravity to Earth?
These and other questions are discovered during our current theme of language; the space
08-04-2021
Verkeersexamen

Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor het examen, gefeliciteerd allemaal!  Als cadeautje hebben de kinderen een sleutelhanger gekregen. Er ligt ook nog een diploma voor ze klaar. Deze krijgen ze als ook het praktisch verkeersexamen positief is afgerond. Het is, door de corona, nog niet duidelijk wanneer dit examen afgenomen gaat worden. Groep 8 moet dit praktijkexamen ook nog afnemen. We houden u hier natuurlijk van op de hoogte.

Traffic exam
All children from group 7 passed the exam, congratulations everyone! The children received a key ring as a gift. There is also a diploma ready for them. They receive this when the practical traffic exam has also been passed. Due to the corona, it is not yet clear when this exam will be taken. Group 8 must also take this practical exam. We will of course keep you informed about this.     

Huiswerk/ agenda
Steeds vaker komt het voor dat kinderen hun agenda niet bij zich hebben, dat werkboekjes van de zaakvakken nog thuis liggen na het leren van een toets of dat spullen kwijt zijn geraakt.
De werkboekjes voor de zaakvakken hebben de kinderen nodig om de toetsen te leren, maar zijn daarna weer nodig in de klas. U zult begrijpen dat we voor elk kind maar 1 boekje hebben en het dan ook belangrijk is om hier zorgvuldig mee om te gaan.
De schoolagenda is nodig, zodat de leerlingen weten wanneer ze huis- of leerwerk hebben en leren hoe ze hiermee om moeten gaan.
We hebben in de klas dan ook de tip besproken om je huiswerk en schoolspullen altijd te bewaren in je schooltas, zodat de spullen elke dag mee naar school gaan.
Het is goed dat de kinderen van groep 7-8 leren om hier zelf verantwoordelijk voor te zijn. Wel is het natuurlijk prettig dat u als ouder, uw kind daarbij ondersteunt en helpt.

Homework / agenda
It is increasingly common that children do not have their diary with them, that workbooks of the business subjects are still at home after learning for a test or that items have been lost.

The workbooks for the business subjects are needed by the children to learn for the tests, but are then needed again in the classroom. You will understand that we only have 1 booklet for each child and it is therefore important to handle this carefully.
The school diary is necessary so that the students know when they have homework or apprenticeships and learn how to deal with it.
We therefore discussed the tip in class to always keep your homework and school supplies in your school bag, so that the things go to school every day.
It is good that the children of group 7/8 learn to be responsible for this themselves. It is of course nice that you as a parent support and help your child in this.
25-03-2021
Theoretisch verkeersexamen groep 7

Woensdag 31 maart is het zover, de kinderen van groep 7 maken dan het verkeersexamen.
Het is belangrijk dat uw kind daarvoor nog goed oefent thuis.
Dit kan via de website;examenapp.vvn.nl
Ook krijgen de kinderen een examen mee van 2018 en 2019 en een overzicht van de verkeersborden mee naar huis, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op dit examen.

Cito entree- en eindtoets
Entreetoets
In de week van 13 april start de entreetoets voor groep 7. Deze toets zal verspreid worden over 6 ochtenden. De onderdelen rekenen en taal worden getoetst. Enkele weken na deze toets ontvangt u de uitslag in de vorm van een leerlingprofiel, hierop kunt u precies zien hoe uw kind alle onderdelen heeft gemaakt. Bij dit leerlingprofiel komt ook een voorlopig schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs. Dit advies is alleen gemaakt op basis van de gemaakte toets.
De uitslag van deze toets wordt met u besproken tijdens het oudergesprek aan het einde van het schooljaar.


Centrale Eindtoets

Op 20,21 en 22 april wordt de eindtoets van groep 8 afgenomen. De Centrale Eindtoets toetst  de vaardigheden rekenen, taal en Wereldoriëntatie. Na de afname ontvangt u een leerlingrapport. Hierop staat het toetsadvies voor het burgklastype wat het beste bij uw kind past. Als uw kind de toets beter maakt dan de het schooladvies, dan wordt het advies heroverwogen en nemen we contact met u op.
Met groep 8 hebben we de afgelopen weken al geoefend op de vraagstelling van de toets, ook met groep 7 zullen we de kinderen voorbereiden op de toets middels een kennismakingsboekje.
Het zou erg fijn zijn als uw geen afspraken plant bij bv.  de huisarts of orthodontist deze dagen.

Theoretical traffic exam group 7
Wednesday 31 March is the day, the children of group 7 will then take the traffic exam.
It is important that your child practices well at home for this.
This can be done via the website: examapp.vvn.nl
The children also receive an exam from 2018 and 2019 and an overview of the traffic signs to take home, so that they can prepare well for this exam.

Cito entrance and final test
Entrance test
In the week of April 13, the entrance test for group 7 will start. This test will be spread over 6 mornings. The components of arithmetic and language are tested. A few weeks after this test you will receive the result in the form of a student profile, on which you can see exactly how your child has made all the parts. This student profile also includes preliminary school advice for secondary education. This advice is only based on the test taken.
The result of this test will be discussed with you during the parent interview at the end of the school year.

Central Final Test
The final test for group 8 will be held on 20, 21 and 22 April. The Central Final Test tests the skills of arithmetic, language and World Orientation. After the administration you will receive a student report. It contains the assessment advice for the burgklastype that best suits your child. If your child passes the test better than the school advice, the advice will be reconsidered and we will contact you.
With group 8 we have already practiced the questions of the test in recent weeks, also with group 7 we will prepare the children for the test by means of an introductory booklet.
It would be very nice if you did not schedule appointments with, for example, the general practitioner or orthodontist these days.
11-03-2021
Cito- toetsen
Afgelopen week hebben de kinderen hard gewerkt aan de Cito-toetsen. De onderdelen  begrijpend lezen, rekenen, spelling en werkwoord spelling zijn getoetst. Komende week gaan we nog verder met het technisch lezen: AVI en DMT wordt dan nog afgenomen.

Lentekriebels
Komende week zullen we in de middagen werken aan het project Lentekriebels. In dit project hebben we aandacht voor de seksuele ontwikkeling. We praten o.a. over de veranderingen van het lichaam bij jongens en meisjes in de puberteit, verliefdheid, veilig vrijen en de media. Alle lessen zijn speciaal gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8.

Theoretisch verkeersexamen
Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt voor de schoolregio Zuid plaats op woensdag 31 maart. Groep 7 zal aan dit examen deelnemen. In de klas zijn we al gestart met het oefenen van oude examens. Ook kan uw kind thuis oefenen via onze website: https://examen.vvn.nl/oefenen

Cito-tests
Last week the children worked hard on the Cito tests. The components reading comprehension, arithmetic, spelling and verb spelling were tested. Next week we will continue with the technical reading: AVI and DMT will then be administered.

Lentekriebels
Next week we will work in the afternoons on the Lentekriebels project. In this project we focus on sexual development. We talk about changes in the body in boys and girls during puberty, falling in love, safe sex and the media. All lessons are specially made for students of groups 7 and 8.

Theoretical traffic exam
The VVN theoretical Traffic Exam will take place for the South school region on Wednesday 31 March. Group 7 will participate in this exam. In class we have already started practicing old exams. Your child can also practice at home via our website: https://examen.vvn.nl/oefenen25-02-2021

Na de vakantie zijn we weer goed gestart in de groep. We hebben het huiswerk maken weer opgepakt, dit bespreken we elke dinsdag.  
Ook bij de zaakvakken zijn we weer verder gegaan. Bij aardrijkskunde is  het thema Waterland afgerond met een toets en staat bij geschiedenis de volgende toets gepland. Bij natuur zijn we gestart met een thema dat gaat over constructie, bijvoorbeeld het bouwen van een achtbaan. Welke materialen zijn er nodig? Hoe wordt alles op een veilige en stevige manier aan elkaar vastgemaakt? Welke profielen zijn er?
Natuurlijk is het dan extra leuk om dit ook in de praktijk uit te gaan werken. Dit gaan de kinderen dan ook tijdens de komende crealessen doen. Ze mogen met hun schoudermaatje zelf een constructie bouwen van papier, stokjes of karton.

De kinderen zijn deze week bij taal druk bezig met het maken van hun eigen reisfolder van China. Ze zoeken een paar bezienswaardigheden uit waar ze kort over schrijven. De bedoeling is dat kinderen van hun eigen leeftijd nieuwsgierig worden en geïnteresseerd zijn in de reis. En dan hopen dat we weer snel op reis mogen….

Tijdens de rekenlessen bij groep 8 staat meten dit blok centraal. De kinderen hebben ook de opdracht gekregen om eens te snuffelen in koelkast en voorraadkast en daarbij op zoek te gaan naar het inhoudsmaten en gewichten die erop staan. Verder is het natuurlijk heel goed om te bakken en te koken, op die manier leren kinderen in de praktijk om te gaan met maten en gewichten. Er gaven al veel kinderen aan dat ze wel iets lekkers willen gaan maken…….

Groep 7 rondt deze week blok 7 af bij rekenen, daarbij wordt getoetst op het maken van sommen met meerdere bewerkingen en interpreteren en vergelijken van grafieken.

Er is dus weer hard gewerkt en….. we hebben natuurlijk ook van het mooie weer genoten!

 

After the holiday we got off to a good start in the group. We have taken up homework again, we discuss this every Tuesday.

We also continued with the case subjects. In geography, the theme Waterland has been completed with a test and the next test is planned for history. At nature we started with a theme that is about construction, for example building a roller coaster. What materials are needed? How is everything connected in a safe and secure way? Which profiles are there?
Of course it is extra fun to also work this out in practice. The children will do this during the coming crealessons. They are allowed to build a construction of paper, sticks or cardboard with their shoulder buddy.

This week the children are busy making their own travel brochure of China. They pick out a few sights that they write about briefly. The intention is for children of their own age to become curious and interested in the journey. And then hope that we can travel again soon….

During the math lessons in group 8, measuring is central. The children have also been instructed to rummage through the refrigerator and pantry and look for the measures and weights on them. Furthermore, it is of course very good to bake and cook, in this way children learn to deal with measures and weights in practice. Many children have already indicated that they want to make something tasty …….

This week, group 7 completes block 7 with calculations, testing on making sums with multiple operations and interpreting and comparing graphs.

So we worked hard again and… .. of course we also enjoyed the beautiful weather!
21-01-2021
Online onderwijs
Inmiddels zijn de kinderen en wij als leerkrachten steeds meer bedreven in het online werken via teams. Ik geniet geregeld met volle teugen van de hulp die kinderen elkaar, maar ook mij bieden. Het geduld wat de kinderen ook hebben, omdat bijvoorbeeld de verbinding vertraagd is of het beeld even blijft hangen. Het is allemaal wennen, maar het gaat steeds beter. Ook proberen we samen te werken in verschillende vergaderruimtes en wordt werk gedeeld via de leerkracht of  naar elkaar. We leren steeds meer! Trots ben ik!

Vandaag hebben de kinderen een rondeel geschreven. Dit is een gedicht met een bepaalde structuur. Ze hebben dit geleerd bij het thema ‘Geluk van taal’. Hieronder een greep uit een paar gedichten. Ontdekken jullie de structuur die hoort bij een rondeel? Geniet waar de kinderen van groep 7-8 gelukkig van worden;

Meanwhile, the children, and we as teachers, are increasingly adept at working online through teams. I regularly enjoy the help that children offer each other, but also myself. The patience that the children also have, because for example the connection is delayed or the image lingers for a while. It all takes some getting used to, but it keeps getting better. We also try to work together in different meeting rooms and work is shared via the teacher or to each other. We are learning more and more! I am proud!

Today the children wrote a 'rondeel'. This is a poem with a certain structure. They learned this in the theme "Happiness of language". Below is a selection of a few poems. Do you discover the structure that belongs to a rondeel? Enjoy what makes the children in grades 7-8 happy;

Fijn Geluk.                                                     
Geluk.
Lekker met familie.
Lekker avontuur met vuur.
Geluk.
Lekker bij de honden.
Gamen met vrienden.
Geluk.
Lekker met familie.

Van Vico

Wat is geluk?
Wat is geluk eigenlijk?
Het is vaak fijn.
Maar voor iedereen anders.
Wat is geluk eigenlijk.
Het is heel bijzonder.
Een erg fijn gevoel.
Wat is geluk eigenlijk.
Het is vaak fijn

Van Bram

Geluk ...                                  
Ik hou van waterpolo.
Familie en vrienden kom ik daar tegemoet.
Vriendinnen zijn geweldig, lief en aardig!
Ik hou van waterpolo.
Prachtig is zo'n game toch?
Wat leuk sporten en dansen!
Ik hou van waterpolo.
Familie en vrienden kom ik daar tegemoet

Van Gwenn

Rondeel van Robin     
Familie het beste wat je hebt.
Aardig lief en altijd daar.
En we houden van elkaar.
Familie het beste wat je hebt.
We staan altijd voor elkaar klaar
Het is toch echt een mooi gebaar
Familie het beste wat je hebt.
Aardig lief en altijd daar.

Rondeel van Claudia
Ik word gelukkig van mijn hond.
Samen knuffelen op de bank.
Samen buiten spelen.
Ik word gelukkig van mijn hond.
Lekker spelen met haar speeltjes
Gezellig wandelen.
Ik word gelukkig van mijn hond.
Samen knuffelen op de bank.

Wat een geluk in groep 7-8!!17-12-2020
Wat een rare tijden……..
Dinsdag was juf Inge voor het eerst weer op school en dan meteen de laatste dag samen van het jaar 2020. We zijn de dag natuurlijk gestart met een gesprek. Daarna nog een toets van spelling om blok 4 af te sluiten. Ook stond de toets van aardrijkskunde op de planning. De rest van de dag hebben we gezellig geknutseld, kerstwensen aan elkaar geschreven, film gekeken, de kerstspullen opgeruimd, de klas gepoetst en natuurlijk de spullen ingepakt voor het thuiswerken. Wat een volle tassen weer! De kinderen hebben voor deze week een programma meegekregen waar ze zelfstandig aan kunnen werken. Afmaken van bepaalde blokken in de werkboeken, herhaling van lesstof en oefenen op basispoort. En daarna genieten van een welverdiende vakantie! Voor jullie allemaal de allerbeste wensen, geniet van elkaar en gezond het nieuwe jaar in!

On Tuesday, teacher Inge was back at school for the first time and then immediately it was the last day together of the year 2020. Of course we started the day with a conversation. Then another spelling test to close block 4. The test of geography was also planned. We spent the rest of the day tinkering, writing Christmas wishes together, watching a film, tidying up the Christmas stuff, cleaning the class and of course packing the things for working from home. What full bags again! The children have been given a program for this week that they can work on independently. Finishing certain blocks in the workbooks, repeating lesson material and practicing on basic gate.03-12-2020
Proefcito

Groep 8 heeft vorige week een proefcito gemaakt. Deze cito was de eindtoets van 2018. De toets is inmiddels nagekeken en per kind geanalyseerd. Tijdens de komende oudergesprekken zal de uitslag besproken worden. De kinderen hebben hun analyseformulier al kunnen bekijken.
We zijn deze week gestart met het bespreken van de opdrachten. Daarbij wordt de kinderen geleerd hoe ze de opdrachten het beste kunnen maken. In het begin doen we dit voornamelijk klassikaal, maar ze gaan dit ook bespreken in groepjes en uiteindelijk gaan ze steeds meer alleen oefenen. Om op deze manier goed voorbereid te zijn op de eindtoets van 2021 die in april zal plaatsvinden.

Group 8 made a trial cito last week. This cito was the final test of 2018. The test has been checked and analysed per child. The results will be discussed during the upcoming parent meetings. The children already received their results.
This week we started to discuss the assignments. The children will be taught how to complete the assignments the best they can. In the beginning we do this mainly in class, but they will also discuss this in groups and eventually they will practice more and more on their own. In this way they will be well prepared for the final test of 2021 which will take place in April.19-11-2020
Proefcito
Op 23 en 24 november zullen de leerlingen van groep 8 in de ochtend de eindcito van 2018 gaan maken. De doelstelling hiervan is dat de kinderen ervaren wat de cito eigenlijk inhoudt. Na de afname zal de leerkracht de cito opgaven uitgebreid gaan analyseren. Dit zal in de komende oudergesprekken ook besproken worden. De opdrachten worden nog uitgebreid met de kinderen besproken en er zal gerichte instructie gegeven worden in aanloop naar de eindtoets in het voorjaar van 2021.

Trial cito
On November 23 and 24, the group 8 students will write the final exam of 2018 in the morning. The aim of this is that the children experience what the cito actually means. After the exam, the teacher will analyze the cito exercises extensively. This will also be discussed in the coming parent meetings. The assignments will be discussed in detail with the children and specific instruction will be given in the run-up to the final test in the spring of 2021
15-10-2020
Ik op het Sondervick
De leerlingen van groep 8 zijn afgelopen dinsdag naar het Sondervick College geweest. Deze ochtend werd uitgelegd hoe het e.e.a. in zijn werk gaat op het Voortgezet Onderwijs. Ook hebben ze kunnen ‘proeven’ aan verschillende vakken. Ze hebben kort les gehad in economie, Frans, Nederlands en Engels.

Open School Sondervick College
Op vrijdag 20 november houdt het Sondervick College een open school. Gezien de coronatijd is nog niet duidelijk hoe zich dit voor gaat geven; fysiek en/of digitaal. Via de Open Dag App ontvangt u bericht zodra er nieuws is over de Open School.
De kinderen van groep 8 hebben hier vandaag een foldertje van meegekregen.

Open dagen Voortgezet Onderwijs
In deze tijd zijn de open dagen zeer onzeker, maar digitaal is veel te vinden:
Zoals hierboven al stond aangegeven is er de Open Dag App, hier kan je verschillende scholen vinden.
Via internet kunt u zoeken naar; www.scholenopdekaart.nl, hier kunt u scholen vinden en vergelijken.
Er komt géén boek meer met daarin de informatie van de verschillende VO scholen in de regio. Wel is deze digitaal te vinden: www.devogids.nl
 Hier kunt u ook een overzicht vinden van alle open dagen in de regio via tabblad open dagen: https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen?zoekcriteria=Veldhoven&kilometer=10&aanbod_selectie=&periode=

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook een overzicht van alle open dagen van de scholen in de regio.
Natuurlijk kunt u voor vragen ook contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

The students of group 8 went to Sondervick College last Tuesday. There it was explained how things work at secondary education. They were also able to 'taste' various subjects. They briefly had lessons in economics, French, Dutch and English.

Open School Sondervick College
On Friday 20 November Sondervick College is having an open school. Given the corona time, it is not yet clear how this will take place: physically and/or digitally. You will be notified via the Open Dag App as soon as there is news about the Open School.

The children of group 8 received a leaflet today.

Open days for Secondary Education
In this day and age, the open days are very uncertain, but a lot can be found digitally:

As indicated above, there is the Open Dag App where you can find different schools.
You can search for:
www.scholenopdekaart.nl, here you can find and compare schools.
There will no longer be a book containing information from the various secondary schools in the region. However, it can be found digitally:
www.devogids.nl
Here you can also find an overview of all open days in the region via the open days tab:
https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen?zoekcriteria=Veldhoven&kilometer=10&aanbod_selectie=&peri=

 01-10-2020
Kinderboekenweek
Anne Frank, de Tweede Wereldoorlog, de oude Egyptenaren, de Romeinen zijn de onderwerpen waar groep 7-8 zich mee bezig gaat houden tijdens de komende weken. Hoe zag hun leefomgeving eruit? Voor de maquette die ze gaan maken, gaan ze hier onderzoek naar doen.

Natuurlijk staat lezen centraal tijdens deze week. We hebben een groot scala aan leesboeken over de geschiedenis, de kinderen  genieten van de verhalen over vroeger. Vooral de boeken over de tweede wereldoorlog zijn favoriet.

Voorleeswedstrijd
Wie wordt de voorleeskampioen van basisschool aan ’t Heike? Kinderen uit groep 7-8 mogen tijdens de Kinderboekenweek gaan voorlezen in de andere klassen. Er wordt één kind gekozen als voorleeskampioen van onze school. Wordt dat uw kind? Dan neemt hij/ zij automatisch deel aan de Veldhovense voorleeskampioenschappen.

1 tegen allen
We zijn vandaag gestart met een 3 weken durend project waarbij de bibliotheek de klas heeft uitgedaagd om een aantal opdrachten uit te  voeren. Nee, dit is niet zo maar een spelletje, dit is bloedserieus! Beide partijen tekenen een heus contract. De inzet bepalen de klas en de bibliotheek samen. De verliezer levert een tegenprestatie, dat is zeker. Wij gaan de uitdaging aan!

Tijdens dit project willen we leesplezier bevorderen  •  kennismaken met en gebruik maken van de collectie van de openbare- of school-  bibliotheek  •  gericht kunnen zoeken op internet naar onderwerpen als schrijvers, uitgevers,  spreekbeurten en werkstukken  •  21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen: creatief denken, probleem oplossen, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering.

Het enthousiasme is al heel! Verschillende opdrachten zijn al uitgevoerd. Sommige opdrachten kunnen en mogen ook thuis uitgevoerd worden. We hebben tot 28 oktober de tijd. Gaat ons dit lukken?

Helden
Hoe ziet de kamer van uw kind eruit? Hangen er posters aan de muur van sporthelden of pophelden? In het nieuwe thema van taal ‘ontmoeten’ de kinderen bekende en onbekende mensen die respect verdienen omdat zij zich opofferen voor anderen. De kinderen beschrijven hun ‘held van het jaar’ met een zelfgeschreven ode.
24-09-2020
Entreetoets

Met toch wel wat spanning kwamen de kinderen van groep 8 afgelopen dinsdag op school. Aan het begin van de dag hebben we besproken en herhaald wat de toets inhoudt en hoe deze het beste gemaakt kan worden. De belangrijkste dingen zijn:
* rustig en goed lezen
* zelf nadenken over het antwoord en pas daarna de antwoorden checken
* na een taak, je werk goed nakijken
De kinderen zijn goed gestart met de taken. Komende week staat de entreetoets ook nog op de planning. De kinderen van groep 7, krijgen zoveel mogelijk les in een ander lokaal van een leerkracht.


Toetsen Zaakvakken
De eerste toetsen van natuur en aardrijkskunde zijn gepland. De kinderen krijgen na de derde les een samenvatting mee naar huis, dit is 2 weken voor de toets. Het advies is om deze goed door te lezen. De week erna wordt op school les 4, een samenvattende les, gegeven. Na deze les krijgen de kinderen hun werkboek mee naar huis. De opdrachten uit dit werkboek zijn samen besproken of door het kind zelf nagekeken. In de klas wordt geregeld gewezen op het goed nakijken van dit werkboek. De week die volgt is het slim om dagelijks te leren m.b.v. de samenvatting én het werkboek. De manier van leren is voor elk kind verschillend. Op school wordt o.a. bij het vak begrijpend lezen geleerd hoe je goede vragen stelt en een samenvatting moet maken.

Voorbeelden van leren zijn;
* vragen maken
* een mindmap maken
* samenvatten met steekwoorden en belangrijke begrippen
* je laten overhoren
Voor de toetsen is leren echt noodzakelijk, ook het geleerde in de klas kan terug komen in de toetsen.

Een maquette van Tijd
Het is spannend om eens een kijkje te nemen in het leven van vroegere tijden. Hoe zag een prehistorisch dorp er eigenlijk uit? Of een middeleeuws dorp of kasteel? In het kader van de Kinderboekenweek; En toen….. gaan de leerlingen van groep 7 en 8 in groepsverband een maquette bouwen van een leefomgeving uit het verleden.
Deze week worden de groepjes gemaakt en starten ze met een onderwerp. Ze verzamelen informatie, foto’s en tekeningen. Ook gaan ze berekeningen maken en het zoveel mogelijk op schaal maken. Welke materialen willen ze gebruiken? Natuurlijk is ook een planning en ontwerp belangrijk.
De kinderen leren met deze opdracht:
* het ontwikkelen van tijdbesef in een historische context
* verwoorden, beschrijven, plannen en samenwerken
* ruimtelijk inzicht te ontwikkelen
* te werken met uitdagende rekenproblemen17-09-2020
Zelfverdediging
Na 2 zelfverdedigingslessen hebben we al veel geleerd over zelfverdediging.
Wat kun je allemaal doen als iemand je aanvalt? Hoe verdediging je jezelf?

 - Weglopen of wegstappen.
 - Laat iemand schrikken met je stem.
 - Weghouden met afwerende gebaren.
 - Als iemand je vastpakt, draai je jezelf los met je arm
 - Als iemand je slaat, buk je of weer je af.
Wellicht kan je kind het demonstreren.

Kinderpostzegelactie
Ook dit jaar zal groep 7-8 deelnemen aan de kinderpostzegelactie. Met de opbrengst van de actie wordt er een helpende hand geboden aan kinderen die geen veilige thuisbasis hebben. Deze actie  loopt vanaf woensdag 23 september vanaf 12.00 uur tot en met woensdag 30 september. Woensdag 23 september zijn de kinderen van groep 7-8 dan ook om 12.00 uur uit.

Woensdag 16 september krijgen de kinderen een envelop mee naar huis met hun persoonlijke code. In de envelop zit de nodige uitleg voor u en uw kind. Alles is ook terug te vinden op de website: www.actiekpz.nl
Het is raadzaam om de website en komende week samen met uw kind te bekijken. De uitleg en de video’s worden ook in de klas bekeken en besproken.
In verband met de coronacrisis is de aanpak wat aangepast t.o.v. vorig jaar. Kinderen krijgen een verkoopbox, zodat ze tijdens het langs de deuren gaan, ook de andere halve meter afstand kunnen bewaren. Er is dit jaar geen app. Wilt u als ouder niet dat kinderen langs de deur gaan, kan er ook digitaal verkocht worden. Verder kunnen de kinderen met uw toestemming een persoonlijke videoboodschap opnemen. Dit alles wordt ook uitgelegd in de video’s op de website.10-09-2020
Groepsvorming
Wie kan er goed volhouden? Wie zorgt dat iedereen plezier heeft? Wie laat zien dat hij/zij het goed kan? Deze en andere vragen werden beantwoord tijdens de les groepsvorming vanuit de Brede School Veldhoven. Kinderen dachten erg goed na wat bij anderen past, maar ook wat bij hen past. Wat een grote betrokkenheid lieten ze zien.03-09-2020
Voortgezet Onderwijs
De kinderen van groep 8 moeten dit jaar de keuze maken voor een school voor Voortgezet Onderwijs. Hierbij willen wij jullie zo goed mogelijk helpen.
Ten eerste wordt tijdens de infoavond op donderdag 10 september uitgelegd wat dit zoal inhoudt in groep 8. Verder zullen we middels deze nieuwsbrief veel informatie geven die we vanuit de verschillende scholen krijgen. Denk daarbij aan open dagen, informatieavonden op de scholen en doe-middagen voor de leerlingen. Soms zijn deze momenten ook bedoeld voor groep 7.
Bij deze nieuwsbrief zit al de eerste bijlage van het Stedelijk College in Eindhoven.

Groepsvorming
De afgelopen twee weken zijn we in de klas bezig geweest met de groepsvorming d.m.v. kennismakings-spelletjes, samenwerkingsspelletjes en omgangsspellen.
Vanaf komende week worden er door de Brede School Veldhoven gedurende vier weken ook theaterlessen (dinsdag) en zelfverdedigingslessen( maandag tijdens de gymlessen)  gegeven in dit kader.

Huiswerk, boekbesprekingen, spreekbeurten
Deze week hebben de kinderen voor het eerst huiswerk meegekregen. Dit huiswerk moet telkens op dinsdag af zijn. De kinderen noteren dit huiswerk in hun schoolagenda.

Ook houden de kinderen dit schooljaar een boekbespreking en een spreekbeurt. De kinderen van groep 7 starten met een boekbespreking en de kinderen van groep 8 met een spreekbeurt en een daarbij behorend werkstuk. Komende week wordt dit in de klas uitgelegd en een planning gemaakt. Ook krijgen de kinderen de uitleg hiervan mee naar huis.

Samen tegen voedselverspilling
Om bewuster bezig te zijn met minder verspilling van voedsel nemen wij deel aan de Verspillingsvrije week. We introduceren deze week met een begrijpend lezen les vanuit nieuwsbegrip. De kinderen krijgen ook allemaal een Donald Duck die in dit kader speciaal is uitgegeven. Daarnaast gaan de kinderen op onderzoek uit, zowel binnen als buiten de klas m.b.v. een interactieve lessenserie.
De kinderen leren:
* met zorg om te gaan met het milieu
* zich redzaam te gedragen als consument
* zorg te dragen voor de gezondheid
* zich te gedragen vanuit respect voor waarden en normen27-08-2020
Start schooljaar in groep 7-8

De eerste schoolweek zit er weer bijna op. Er heerst een gezellige en rustige (werk)sfeer in de klas. De eerste dag hebben we vakantieverhalen verteld aan elkaar, zijn veel spullen uitgedeeld, hebben we kennismakingsspelletjes gespeeld, is de eerste rekenles een feit en werd er natuurlijk het e.e.a. uitgelegd over het reilen en zeilen in groep 7-8. Deze eerste weken staan in het teken van groepsvorming en kennismaking met elkaar. Ook het maken van de verjaardagskalender is een belangrijke en gezellige bezigheid deze eerste week.

Verder zijn we natuurlijk gestart met de verschillende schoolvakken:

  • Bij taal gaat het thema over Nederland, de gebruiken en de dialecten
  • Het eerste thema van Natuur gaat over de wereld om je heen en komen de kinderen veel te weten over hout.
  • Tijdens spelling herhalen we dit blok verschillende categorieën en regels.
  • De eerste rekenlessen hebben beide groepen gecijferd: groep 7 optellen en aftrekken, groep 8 ook vermenigvuldigen en delen.

Al met al een goede start van dit schooljaar!