Groep 7/8

02-02-2024

Doorstroomtoets groep 8  

Dinsdag 6 en woensdag 7 februari zal groep 8 de doorstroomtoets gaan maken. Twee spannende dagen voor de kinderen. De doorstroomtoets is de nieuwe versie van de eindcito.  

Blink eigen onderzoek 

Deze week zijn we gestart met ons eigen onderzoek van Blink. De kinderen gaan aan de slag met hun eigen onderzoek. Hierbij maken ze gebruik van de onderzoek cyclus. Hun vorderingen houden ze bij in hun logboek. En de kinderen presenteren uiteindelijk het land waar ze naartoe willen emigreren.  

Progression test group 8 

Group 8 will take the progression test on Tuesday 6 and Wednesday 7 February. Two exciting days for the children. The advancement test is the new version of the final Cito. 

Blink's own research 

This week we started our own investigation of Blink. The children get to work on their own research. They use the research cycle for this. They keep track of their progress in their logbook. And the children ultimately present the country they want to emigrate to. 


12-01-2024

Bezoek Halt groep 7

Afgelopen week had groep 7 de eerste voorlichting van Halt. Manon vertelde de kinderen eerst wat Halt precies is. Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit, vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Daarnaast stond de voorlichting van vandaag in het teken van gedrag online. Jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Tijdens de voorlichting werd er met kinderen gepraat over wat zij online doen en tips gegeven voor ‘veilig internetten’.

Halt's visit to group 7

Last week group 7 had the first education from Halt. Manon first told the children what exactly Halt is. For more than forty years Halt focuses on preventing and punishing juvenile delinquency, based on the belief that young people deserve a second chance. In addition, today's education focused on behavior online. Young people do not always realize where their digital actions can lead. Sometimes something seems harmless, but has major consequences and can even be punishable. During the education, children talked about what they do online and gave tips on how to use the Internet safely.


01-12-2023

Stemmen! 

Vorige week was het zo ver… De Tweede kamer verkiezingen. In de klas hadden we hier al een aantal weken aandacht aan besteed. Wat zijn de verkiezingen? Waarom mogen we überhaupt stemmen? Wat is een democratie? En nog veel meer hierover is aan bod gekomen. Op woensdag 22 november mochten de kinderen zelf hun stem uitbrengen. En we mochten zelfs ook even kijken bij het échte stembureau… 


To vote!

Last week it was the moment was there.. The House of Representatives elections. We had already been paying attention to this in class for a number of weeks. What are the elections? Why are we allowed to vote at all? What is a democracy? And much more about this has been discussed. On Wednesday, November 22, the children were allowed to cast their votes themselves. And we were even allowed to take a look at the real polling station...

03-11-2023

Afgelopen week is er in groep 7-8 weer hard gewerkt. De kinderen van groep 8 hebben de B8 cito gemaakt. We hebben daarnaast allemaal een doel voor onszelf opgesteld. Waar ga ik de komende periode aan werken? Dit doel mocht gebaseerd zijn op het leren maar ook op werkhouding bijvoorbeeld. Hier gaan we de komende weken mee aan de slag.  

Volgende week starten we met het thema ‘Kindverkiezingen’ van Blink. Op 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In Nederland kan iedereen die ouder is dan 18 jaar en de Nederlandse nationaliteit heeft stemmen op de politieke partij van zijn of haar keuze. Maar wat vinden die partijen belangrijk en welke partij past bij jou? Dat gaan de kinderen in dit thema onderzoeken. En... ze mogen ook hun stem uitbrengen. Dit thema doen we extra naast het thema Stem op mijn partij’ waar we recentelijk mee begonnen zijn.

Last week we worked hard again in group 7-8. The children of group 8 made the B8 cito. We have also all set a goal for ourselves. What am I going to work on in the coming period? This goal could be based on learning but also on work attitude, for example. We will be working on this in the coming weeks. 

Next week we will start with Blink's theme 'Child elections'. The House of Representatives elections will take place on November 22, 2023. In the Netherlands, anyone over the age of 18 who has Dutch nationality can vote for the political party of his or her choice. But what do those parties consider important and which party suits you? The children will investigate that in this theme. And... they can also cast their votes. We are doing this theme in addition to the theme 'Vote for my party' that we recently started. 

06-10-2023

Wij zijn de afgelopen tijd al weer hard aan het werk. We hebben het eerste blok van rekenen, taal en spelling afgerond. Daarnaast hebben we afgelopen week ook de laatste theater –en capoeira les gehad. En we hebben een heel mooi bedrag opgehaald voor de kinderpostzegelactie, namelijk 1430,60 euro. Super knap gedaan!
 

We have been working hard again lately. We have completed the first block of arithmetic, language and spelling. In addition, we also had the last theater and capoeira lesson last week. And we raised a very nice amount for the children's stamp campaign, namely 1430.60 euros. Very well done! 


26-01-2023
Blink Thema ‘Machtige media’/ Blink Theme 'Mighty Media'
Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema Machtige media. Communicatie verloopt tegenwoordig heel anders dan vroeger. Welke invloed heeft internet daarop? En hoe zorg je dat je privacy tegenwoordig gewaarborgd blijft? In dit thema gaan de kinderen op onderzoek naar nieuwe manieren van communicatie

 • In de vier onderzoekslessen:
  Ontdekken de kinderen hoe de massamedia na de Tweede Wereldoorlog opkwamen en onderzoeken ze welke invloed dat toen op mensen had.
 • Luisteren de kinderen naar liedjes uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Popmuziek vertelt ons iets over de manier waarop mensen nadenken over bepaalde onderwerpen.
 • Ontdekken de kinderen welke invloed soaps hebben op de kijkers, zowel in Zuid- Amerika als in Nederland.
 • Ontdekken ze hoe je via internet het leven van anderen kunt beïnvloeden.
 • In het eigen onderzoek:
  Kiezen de kinderen een actueel onderwerp uit de media. Ze onderzoeken de impact daarvan op de kijkers. De resultaten presenteren ze in een klassenjournaal; het eindproduct van dit thema.

Lees je thuis een landelijke krant? Gooi deze na het lezen dan niet weg, we kunnen ze goed gebruiken in onze lessen. Het is ook leuk om thuis samen na te praten over dit thema. Welke vormen van communicatie worden er thuis veel gebruikt? En hoe ging dat vroeger, in de tijd van opa en oma?

With Blink World we started with the theme Mighty media. Communication today is very different than it used to be. What influence does the internet have on this? And how do you ensure that your privacy is guaranteed nowadays? In this theme, the children explore new ways of communication

In the four research lessons:

 • Do the children discover how the mass media emerged after the Second World War and explore how it affected people at the time.
 • Do the children listen to songs from the 60s, 70s and 80s. Pop music tells us something about the way people think about certain subjects.
 • Do the children discover what influence soap operas have on viewers, both in South America and in the Netherlands.
 • They discover how you can influence the lives of others via the internet.

In our own research:

 • Do the children choose a current topic from the media. They investigate the impact of this on viewers. They present the results in a class journal; the final product of this theme.

Do you read a national newspaper at home? Don't throw these away after reading, we can use them in our lessons. It is also nice to discuss this theme together at home. What forms of communication are commonly used at home? And how did things go back in the days of grandpa and grandma?
15-12-2022
Blink onderzoekslessen /
Blink research lessons
Afgelopen week zijn we gestart met het onderzoek van Blink bij thema ‘Op Leven & dood’. Ze doen dit volgens de acht stappen van de onderzoekscyclus: verken, vraag, plan, onderzoek, concludeer, maak, verbeter en presenteer. De kinderen gaan als eindproduct een artikel maken voor een gezamenlijk tijdschrift. Deze artikelen mogen divers van aard zijn: een quiz, weetjes, records, artikelen, columms.

Last week we started Blink's research on the theme 'On Life & Death'. They do this according to the eight steps of the research cycle: explore, question, plan, investigate, conclude, create, improve and present. As a final product, the children will make an article for a joint magazine. These articles may be diverse in nature: a quiz, tidbits, records, articles, columns.
17-11-2022
Blink thema ‘Op leven en dood’
/ Blink theme 'To life and death'
Afgelopen week zijn we begonnen met het nieuwe thema van ‘Blink Op leven en dood’. Binnen dit thema kiezen en onderzoeken de kinderen het leven en dood bij planten, dieren en mensen. Het onderzoek zal aan het einde van het thema gepresenteerd worden in de vorm van meerdere artikelen die worden gebundeld in een tijdschrift. Door de combinatie van de vier onderzoekslessen en het eigen onderzoek vormen de kinderen zich een beter beeld van het leven en de dood, zoals de kenmerken van het leven, hoe een dier zich ontwikkelt van het eerste begin tot de geboorte -in de baarmoeder of in een ei-, wat er gebeurt met andere planten en dieren in een biotoop als er een diersoort uitsterft en hoe de politie bij een moordonderzoek gebruik kan maken van kennis van de natuur.

Last week we started with the new theme of 'Blink On life and death'. Within this theme, the children choose and investigate life and death in plants, animals and people. The research will be presented at the end of the theme in the form of several articles that will be bundled in a journal. Through the combination of the four research lessons and their own research, the children form a better picture of life and death, such as the characteristics of life, how an animal develops from the very beginning to birth - in the womb or in an egg, what happens to other plants and animals in a biotope when a species becomes extinct and how the police can use knowledge of nature in a murder investigation.
13-10-2022
Schooldag van de duurzaamheid /
Sustainability school day
Afgelopen maandag namen we deel aan De Veldhovense Schooldag van de duurzaamheid. Samen hebben we verschillende activiteiten gedaan om op zoek te gaan naar de betekenis van duurzaamheid. We hebben een memory gedaan, het planetarium bezocht in de Schalm, een eigen wens opgeschreven om Veldhoven een stukje duurzamer te maken, gekeken naar wat er gebeurt met afval en daarbij de gevaren van de dode hoek. Al deze activiteiten stonden in verbinding met de 7 doelen waarmee we kunnen zorgen voor een leukere en eerlijkere en schonere wereld.

Last Monday we took part in De Veldhovense School Day of Sustainability. Together we have carried out various activities to look for the meaning of sustainability. We did a memory, visited the planetarium in the Schalm, wrote down our own wish to make Veldhoven a bit more sustainable, looked at what happens with waste and the dangers of the blind spot. All these activities were linked to the 7 goals with which we can ensure a more fun and fairer and cleaner world.
29-09-2022
Thema ‘fantastische families’/ Theme 'fantastic families'
We zijn gestart met het eerste thema van Blink; namelijk fantastische families. In dit thema ontdekken de kinderen dat families vaak een bijzondere rol spelen in het leven van mensen en dat sommige families een grote rol spelen in de wereldgeschiedenis of op het wereldtoneel. In de intro en de lessen onderzoeken ze families uit de tijd van de twee wereldoorlogen en de tijd van televisie en computers. In het eigen onderzoek kiezen de kinderen een belangrijke familie, onderzoeken ze het verhaal daarvan en schrijven het op.

We started with the first theme of Blink; namely fantastic families. In this theme, the children discover that families often play a special role in people's lives and that some families play a major role in world history or on the world stage. In the intro and the lessons they examine families from the time of the two world wars and the time of television and computers. In their own research, the children choose an important family, investigate its story and write it down.

 


15-09-2022
De gouden weken
De eerste schoolweken zitten er alweer bijna op. We hebben bij de start van het schooljaar vooral veel aandacht besteed aan het leren kennen van elkaar en het op een fijne manier omgaan met elkaar. Dit door veel met elkaar samen te werken, elkaar te helpen en regels met elkaar af te spreken. We hebben verschillende opdrachten en spellen gedaan, zoals de marshmallow challenge, balletje rond laten gaan, namen bingo, opstekers/afbrekers en ‘For the birds’. Bij deze laatste opdracht ging het over pesten en buiten sluiten, hoe willen wij omgaan met elkaar en hoe ziet onze groep eruit. Ieder kind is anders, maar iedereen hoort erbij en je bent precies goed zoals je bent. Bij deze opdracht heeft iedereen zijn eigen ‘bird’ geknutseld.

De komende periode blijven wij veel aandacht houden voor de groepsvorming, zodat ieder kind zich fijn voelt in de groep.

The golden weeks
The first weeks of school are almost over. At the start of the school year, we paid a lot of attention to getting to know each other and interacting with each other in a pleasant way. This by working together a lot, helping each other and agreeing rules with each other. We have done various assignments and games, such as the marshmallow challenge, let a ball go around, names bingo, boosters / breakers and 'For the birds'. This last assignment was about bullying and exclusion, how do we want to deal with each other and what does our group look like. Every child is different, but everyone belongs and you are just right the way you are. In this assignment everyone has made their own 'bird'.

In the coming period we will continue to pay a lot of attention to group formation, so that every child feels comfortable in the group.